Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A(9) / RZAG-A

FHA35AVEB9 / RZAG35A2V1B FHA50AVEB9 / RZAG35A2V1B FHA50AVEB9 / RZAG50A2V1B FHA60AVEB9 / RZAG60A2V1B FHA60AVEB9 / RZAG50A2V1B FHA71AVEB9 / RZAG60A2V1B
Εσωτερική μονάδα FHA35AVEB9 FHA50AVEB9 FHA50AVEB9 FHA60AVEB9 FHA60AVEB9 FHA71AVEB9
Εξωτερική μονάδα RZAG35A2V1B RZAG35A2V1B RZAG50A2V1B RZAG60A2V1B RZAG50A2V1B RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7 1.7 1.7 1.9 1.7 1.9
  Ελάχ. Btu/h 5,800.0 5,800.0 5,800.0 6,500.0 5,800.0 6,500.0
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,462.0 1,462.0 1,462.0 1,634.0 1,462.0 1,634.0
  Ονομ. kW 3.5 3.5 5.0 6.0 5.0 6.00
  Ονομ. Btu/h 11,900.0 11,900.0 17,100.0 20,500.0 17,100.0 20,500
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,009.0 3,009.0 4,299.0 5,159.0 4,299.0 5,159.0
  Μέγ. kW 4.5 4.5 6.0 6.8 6.0 6.8
  Μέγ. Btu/h 15,400.0 15,400.0 20,500.0 23,200.0 20,500.0 23,200.0
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,869.0 3,869.0 5,159.0 5,847.0 5,159.0 5,847.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,780.0 4,800.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,200.0 1,200.0 1,460.0 1,460.0 1,500.0 1,500.0
  Ονομ. kW 4.00 4.00 5.80 7.00 6.00 7.00
  Ονομ. Btu/h 13,700.0 13,600.0 19,800.0 23,900.0 20,500.0 23,900.0
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,439.0 3,439.0 4,987.0 6,019.0 5,159.0 6,019.0
  Μέγ. kW 5.50 5.50 6.50 7.50 6.50 7.50
  Μέγ. Btu/h 18,800.0 18,800.0 22,200.0 25,590.0 22,200.0 25,600.0
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,729.0 4,729.0 5,589.0 6,449.0 5,589.0 6,449.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.76 0.69 1.22 1.54 1.18 1.38
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.98 0.96 1.56 2.06 1.60 1.99
Ονομαστική απόδοση EER   4.60 5.05 4.10 3.90 4.24 4.35
  COP   4.10 4.18 3.71 3.40 3.75 3.52
  Annual energy consumption kWh 380 (0.000) 347 (0.000) 610 (0.000) 769 (0.000) 590 (0.000) 690 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A C A B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 6.00 5.00 6.00
  SEER   6.40 6.65 6.80 6.60 7.02 6.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 191 184 257 318 249 308
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 3.50 3.50 5.00 6.00 5.00 6.00
    EERd   4.60 5.05 4.10 3.90 4.24 4.35
    Ισχύς εισόδου kW 0.76 0.69 1.22 1.54 1.18 1.38
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58 2.58 3.68 4.42 3.68 4.42
    EERd   6.47 6.72 6.29 5.55 6.60 5.74
    Ισχύς εισόδου kW 0.41 0.38 0.59 0.80 0.56 0.77
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 2.46 2.21 2.46 2.85 2.54 2.84
    EERd   8.52 8.81 8.52 8.27 8.83 8.49
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.25 0.29 0.34 0.29 0.33
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.05 2.17 2.10 2.12 2.20 2.26
    EERd   11.30 11.50 11.19 10.98 11.49 11.15
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 3.10 3.10 4.00 4.60 4.00 4.60
  SCOP/A   4.10 4.18 4.30 4.20 4.44 4.35
  SCOPnet/A   4.13 4.22 4.34 4.25 4.48 4.39
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 2.75 2.77 3.46 3.93 3.48 3.96
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,058 1,038 1,302 1,633 1,261 1,480
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.35 0.33 0.54 0.97 0.52 0.64
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.79 2.87 3.20 3.48 3.30 3.59
    COPd (δηλωμένο COP)   2.12 2.05 2.09 2.00 1.98 2.02
    Ισχύς εισόδου kW 1.32 1.40 1.53 1.74 1.67 1.78
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7.0 -7 -7 -7.0 -7.0
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.74 2.74 3.54 4.07 3.54 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   2.90 2.96 2.93 2.73 3.03 3.04
    Ισχύς εισόδου kW 0.94 0.93 1.21 1.49 1.17 1.34
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.74 2.74 3.54 4.07 3.54 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   2.90 2.96 2.93 2.73 3.03 3.04
    Ισχύς εισόδου kW 0.94 0.93 1.21 1.49 1.17 1.34
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.76 1.74 2.15 2.48 2.15 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   4.00 4.08 4.17 4.07 4.35 4.14
    Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.43 0.52 0.61 0.49 0.60
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.63 1.65 1.64 1.64 1.65 1.66
    COPd (δηλωμένο COP)   5.59 5.70 5.79 5.68 5.97 5.76
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.29 0.28 0.29 0.28 0.29
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.77 1.80 1.79 1.78 1.80 1.81
    COPd (δηλωμένο COP)   6.86 7.03 7.18 7.06 7.02 7.09
    Ισχύς εισόδου kW 0.26 0.260 0.25 0.25 0.26 0.26
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
    Θέρμανση POFF kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
    Θέρμανση PSB kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
    Θέρμανση PTO kW 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 62 62 63 64 63 64
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 54 54 54 54 55
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0