Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F9 / RXS-L

FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 306
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.72
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.26
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.38
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 2.37
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.41
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.41
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 3.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.91
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,425
    Σχέδιο Ρ kW 4.00
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.45
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.54
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.43
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.92
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.59
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.88
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.54
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.43
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.92
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.15
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.15
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.11
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 17,100
  Ελάχ. kW 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 4,300
  Μέγ. kW 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,460
  Ελάχ. Btu/h 5,800
  Ονομ. kW 5.0
  Μέγ. Btu/h 18,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,560
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 825 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.03
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 5,800
  Ονομ. Btu/h 19,800
  Μέγ. kcal / ωρ. 5,160
  Μέγ. Btu/h 20,500
  Ονομ. kW 5.8
  Ελάχ. kW 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 4,990
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,460
  Μέγ. kW 6.0
Pto (Thermostat off) W 9.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.650
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.870
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 8.3 (2)
    Ψύξη A 7.1 (2)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  230V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°