Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXL-K

FDXS25F2VEB / RXL25K3V1B FDXS35F2VEB / RXL35K2V1B FDXS50F2VEB / RXL50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 20.0 14.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 20.0 14.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.40 3.40 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 165 226 322
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.08 5.27 5.44
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.13 1.26 1.92
      Κατανάλωση kW   0.12 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.54 10.57 10.37
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW   0.23 0.35
      Pdc kW 1.14 1.61 2.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.76 6.95 6.92
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW   1.16 1.71
      Pdc kW 2.40 3.40 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.71 2.93 2.93
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.76 2.50 3.69
      Κατανάλωση kW   0.54 0.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.84 4.63 4.62
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 888 1,059 1,437
    Σχέδιο Ρ kW 2.60 2.90 3.50
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.47 0.61 0.70
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.57 3.10
      Ισχύς εισόδου kW   1.27 1.62
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.41 2.02 1.91
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.90 1.02 1.23
      Ισχύς εισόδου kW   0.21 0.29
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.45 4.88 4.23
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -25 -25
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.85 0.63 1.34
      Ισχύς εισόδου kW   0.62 1.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.05 1.02 1.01
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.30 2.63 3.09
      Ισχύς εισόδου kW   1.28 1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.41 2.06 1.91
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 0.92 0.95 1.43
      Ισχύς εισόδου kW   0.16 0.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.69 6.00 5.38
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   0.39 0.53
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.40 1.60 1.92
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.39 4.10 3.64
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h   11,600.0 17,100.0
  Ελάχ. kW   1.4 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ.   2,920.0 4,300.0
  Μέγ. kW   3.8 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ.   1,200.0 1,460.0
  Ελάχ. Btu/h   4,800.0 5,800.0
  Ονομ. kW 2.40 3.4 5.0
  Μέγ. Btu/h   13,000.0 18,100.0
  Μέγ. kcal / ωρ.   3,260.0 4,560.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 345 (0.000) 530 (0.000) 825 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.48 3.21 3.03
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h   4,800.0 5,800.0
  Ονομ. Btu/h   13,600.0 19,800.0
  Μέγ. kcal / ωρ.   4,300.0 5,160.0
  Μέγ. Btu/h   17,100.0 20,500.0
  Ονομ. kW 3.20 4.10 5.80
  Ελάχ. kW   1.40 1.70
  Ονομ. kcal / ωρ.   3,440.0 4,990.0
  Ελάχ. kcal / ωρ.   1,200.0 1,460.0
  Μέγ. kW   5.00 6.00
Pto (Thermostat off) W 43.0 7.0 7.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.69 1.06 1.65
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.91 1.18 1.87
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°