Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXL-J

FDXS35F2VEB / RXL35J3V1B FDXS50F2VEB / RXL50J3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 20.0 20.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 20.0 20.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.40 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 247 342
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.82 5.12
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.26 1.92
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.57 10.37
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.61 2.37
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.95 6.96
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 3.40 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 2.93 2.93
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.68
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.63 4.63
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,086 1,439
    Σχέδιο Ρ kW 2.90 3.50
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.65 0.70
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A B
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.57 3.10
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.24 1.92
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.00 1.23
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.79 4.25
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.71 2.31
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.87 1.54
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.57 3.10
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.24 1.92
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 0.93 1.43
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.88 5.40
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.57 1.88
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.02 3.65
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 5.00
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 545 (0.000) 825 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.12 3.03
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 5.80
Pto (Thermostat off) W 43.0 53.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.09 1.65
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.18 1.92
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°