Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1

FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9
Poff (λειτουργία Off) W   0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W   7.0 7.0
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW   12.00 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   965.517 965.517
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling seer 4.35 (6) 4.35 4.35
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW   4.04 4.04
      Κατανάλωση kW   0.55 0.55
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW   1.01 1.01
      Pdc kW   5.69 5.69
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW   3.88 3.88
      Pdc kW   12.00 12.00
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW   8.84 8.84
      Κατανάλωση kW   3.02 3.01
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   2,791 2,791
    Σχέδιο Ρ kW   7.60 7.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW   0.58 0.58
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a 3.81 (6) A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   6.72 6.72
      Ισχύς εισόδου kW   2.33 2.34
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C   -7 -7
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW   3.02 3.02
      Ισχύς εισόδου kW   0.60 0.60
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C   -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   7.51 7.51
      Ισχύς εισόδου kW   3.39 3.38
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW   6.72 6.72
      Ισχύς εισόδου kW   2.33 2.34
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW   3.42 3.42
      Ισχύς εισόδου kW   0.58 0.58
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   1.28 1.27
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW   4.85 4.85
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.0 (3) 12.0 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W   0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,870 (0.000) 1,870 (0.000) 1,600 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 3.21 3.21
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   14.0 14.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5 (4) 13.5 13.5
Pto (Thermostat off) W   204.0 204.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.74    
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.85    
Σημειώσεις Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
  Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC    
  Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825    
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°    
Ψύξη Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling   0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Συνθήκες D (20°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd   7.31 7.32
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd   5.65 5.63
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd   3.09 3.09
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd   2.93 2.94
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) TBivalent Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop   2.89 2.87
    Συνθήκες C (7°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop   5.05 5.03
    TOL Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop   2.21 2.22
    Συνθήκες Α (-7°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop   2.89 2.87
    Συνθήκες D (12°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop   5.93 5.90
    Συνθήκες Β (2°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop   3.81 3.82
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating   0.25 0.25
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται   Ναι Ναι