Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C / RZQSG-L(3/8)V1

FDQ125C7VEB / RZQSG125L8V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 807.692
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.20
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.04
      Κατανάλωση kW 0.47
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 8.52
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.86
      Pdc kW 5.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.59
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 3.88
      Pdc kW 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.09
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 8.84
      Κατανάλωση kW 2.59
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 3.41
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,728.205
    Σχέδιο Ρ kW 7.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.58
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72
      Ισχύς εισόδου kW 2.33
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.89
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.02
      Ισχύς εισόδου kW 0.59
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.12
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.51
      Ισχύς εισόδου kW 3.39
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.21
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72
      Ισχύς εισόδου kW 2.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.89
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.42
      Ισχύς εισόδου kW 0.57
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.00
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.26
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.85
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.86
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,870 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5
Pto (Thermostat off) W 7.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.74
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.85
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°