Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C / RZQG-L7V1/LY1

FDQ125C7VEB / RZQG125L7Y1B FDQ125C7VEB / RZQG125L7V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 9.0 9.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 12.00 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 748.663 748.663
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.61 5.61
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 5.71 5.74
      Κατανάλωση kW 0.61 0.64
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.31 9.02
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.81 0.83
      Pdc kW 6.01 6.01
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.42 7.21
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 3.15 3.15
      Pdc kW 12.00 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.81 3.81
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 8.84 8.84
      Κατανάλωση kW 2.06 1.93
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.30 4.59
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 4,392 4,392
    Σχέδιο Ρ kW 12.71 12.71
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.32 1.31
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 11.24 11.24
      Ισχύς εισόδου kW 4.14 4.14
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.71 2.72
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.75 4.73
      Ισχύς εισόδου kW 0.79 0.79
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.98 6.00
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 11.63 11.67
      Ισχύς εισόδου kW 5.86 5.91
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.98 1.98
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 11.24 11.24
      Ισχύς εισόδου kW 4.14 4.14
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.71 2.72
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.40 5.39
      Ισχύς εισόδου kW 0.78 0.77
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.96 6.98
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.94 1.94
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 7.21 7.18
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.71 3.70
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.0 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,600 (0.000) 1,600 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.75 3.75
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 16.0 16.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5 13.5
Pto (Thermostat off) W 204.0 204.0
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°