Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C / RZQG-L(8)Y1

FDQ125C7VEB / RZQG125L8Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 9
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 12
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 723
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.81
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 5.71
      Κατανάλωση kW 0.64
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 8.96
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.85
      Pdc kW 6.01
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.14
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 3.2
      Pdc kW 12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.75
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 8.84
      Κατανάλωση kW 2.06
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.3
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 4,227
    Σχέδιο Ρ kW 12.71
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.32
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 11.24
      Ισχύς εισόδου kW 4.15
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.71
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.75
      Ισχύς εισόδου kW 0.77
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.24
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 11.63
      Ισχύς εισόδου kW 5.88
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.98
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 11.24
      Ισχύς εισόδου kW 4.15
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.71
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.4
      Ισχύς εισόδου kW 0.75
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.25
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.87
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 7.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.87
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,600 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.75
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 9
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5
Pto (Thermostat off) W 9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.20
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.53
Εσωτερική μονάδα Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°