Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZQSG-L3/9V1

FDA125A5VEB / RZQSG125L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.00
  Ονομ. Btu/h 40,900
  Ονομ. kcal / ωρ. 10,318
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.50
  Ονομ. Btu/h 46,100
  Ονομ. kcal / ωρ. 11,608
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.88
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.85
Ονομαστική απόδοση EER   3.09
  COP   3.51
  Annual energy consumption kWh 1,942
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Απόδοση Pdesign kW 12.00
  SEER   5.20
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 808
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 12.00
    EERd   3.09
    Ισχύς εισόδου kW 3.88
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 8.84
    EERd   3.41
    Ισχύς εισόδου kW 2.59
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 5.69
    EERd   6.59
    Ισχύς εισόδου kW 0.86
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.04
    EERd   8.52
    Ισχύς εισόδου kW 0.47
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Απόδοση Pdesign kW 7.60
  SCOP/A   3.90
  SCOPnet/A   3.92
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 7.02
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,729
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.58
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.51
    COPd (δηλωμένο COP)   2.21
    Ισχύς εισόδου kW 3.40
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72
    COPd (δηλωμένο COP)   2.89
    Ισχύς εισόδου kW 2.33
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72
    COPd (δηλωμένο COP)   2.89
    Ισχύς εισόδου kW 2.33
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.85
    COPd (δηλωμένο COP)   3.86
    Ισχύς εισόδου kW 1.26
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.02
    COPd (δηλωμένο COP)   5.12
    Ισχύς εισόδου kW 0.59
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.42
    COPd (δηλωμένο COP)   6.00
    Ισχύς εισόδου kW 0.57
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000
    Heating PCK kW 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.007
    Θέρμανση POFF kW 0.007
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.007
    Θέρμανση PSB kW 0.007
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007
    Θέρμανση PTO kW 0.007
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 70
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 66
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά