Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZQ-C

FDA200AXVEB / RZQ200C7Y1B FDA250AXVEB / RZQ250C7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 19.0 (1) 22.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 22.4 (2) 24.0 (2)
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 19.0 22.0
  SEER   4.60 4.60
  ηs, c % 181.0 181.0
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,478 2,869
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 19.0 22.0
    EERd   2.5 2.3
    Ισχύς εισόδου kW 7.6 9.6
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 14.0 16.2
    EERd   3.7 3.7
    Ισχύς εισόδου kW 3.6 4.3
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 9.0 10.4
    EERd   5.7 5.7
    Ισχύς εισόδου kW 1.6 1.8
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 6.5 6.6
    EERd   7.0 7.0
    Ισχύς εισόδου kW 1.0 1.0
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 16.7 17.5
  SCOP/A   3.40 3.40
  SCOPnet/A   3.40 3.40
  ηs,h % 133.0 133.0
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 6,875 7,205
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.80
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 16.7 16.7
    COPd (δηλωμένο COP)   1.8 1.8
    Ισχύς εισόδου kW 9.3 8.9
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 14.8 15.5
    COPd (δηλωμένο COP)   1.9 2.0
    Ισχύς εισόδου kW 7.4 7.4
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 14.8 15.5
    COPd (δηλωμένο COP)   1.9 2.0
    Ισχύς εισόδου kW 7.4 7.4
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 9.0 9.4
    COPd (δηλωμένο COP)   3.5 3.5
    Ισχύς εισόδου kW 2.6 2.7
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.8 6.1
    COPd (δηλωμένο COP)   4.7 4.5
    Ισχύς εισόδου kW 1.3 1.4
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.9 6.0
    COPd (δηλωμένο COP)   5.4 5.1
    Ισχύς εισόδου kW 1.2 1.2
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.030 0.030
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.063 0.063
    Θέρμανση POFF kW 0.070 0.070
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.063 0.063
    Θέρμανση PSB kW 0.070 0.070
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.009 0.009
    Θέρμανση PTO kW 0.078 0.078
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους) Όχι Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW 0.0 0.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Σε αυτή την τιμή δεν περιλαμβάνεται μείωση της απόδοσης από τη λειτουργία απόψυξης. (3) - Σε αυτή την τιμή δεν περιλαμβάνεται μείωση της απόδοσης από τη λειτουργία απόψυξης.