Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1

FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9 FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9 FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0   0.0   0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0   7.0   7.0 7.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25   0.25   0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50   9.50   12.00 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 418 583.333   583.333   806.142 806.142
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.70 5.70 5.70 (6) 5.70 5.21 (6) 5.21 5.21
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.90 4.12   4.12   4.04 4.04
      Κατανάλωση kW 0.41 0.45   0.46   0.40 0.41
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.46 9.21   9.01   10.12 9.83
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.55 0.69   0.70   0.85 0.84
      Pdc kW 3.71 4.69   4.69   5.69 5.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.78 6.82   6.72   6.70 6.76
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.81 2.57   2.57   3.85 3.85
      Pdc kW 6.80 9.50   9.50   12.00 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.76 3.70   3.70   3.12 3.12
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00   7.00   8.84 8.84
      Κατανάλωση kW 1.00 1.45   1.40   2.65 2.63
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.99 4.82   5.00   3.34 3.36
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,693 2,874   2,874   2,949 2,949
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 8.03   8.03   8.03 8.03
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.14 0.66   0.67   0.66 0.66
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A 3.91 (6) A 3.81 (6) A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 7.10   7.10   7.10 7.10
      Ισχύς εισόδου kW   2.16   2.16   2.33 2.27
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7   -7   -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.56 3.28   3.29   3.04 3.12
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.89 3.05   3.05   3.06 3.06
      Ισχύς εισόδου kW   0.58   0.58   0.60 0.60
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.74 5.26   5.22   5.14 5.12
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15   -15   -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.01 7.81   7.79   7.83 7.82
      Ισχύς εισόδου kW 2.80 3.51   3.39   3.34 3.28
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.15 2.23   2.30   2.34 2.38
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 7.10   7.10   7.10 7.10
      Ισχύς εισόδου kW 0.00 2.16   2.16   2.33 2.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.56 3.28   3.29   3.04 3.12
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.29 3.48   3.48   3.49 3.49
      Ισχύς εισόδου kW   0.56   0.56   0.57 0.57
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.74 6.25   6.21   6.12 6.09
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   1.41   1.40   1.41 1.42
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.58 5.06   5.06   5.08 5.08
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.79 3.59   3.61   3.61 3.58
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 9.5 (3) 9.5 12.0 (3) 12.0 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0   0.0   0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,059 (0.000) 1,285 (0.000) 1,285 (0.000) 1,285 (0.000) 1,855 (0.000) 1,855 (0.000) 1,855 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.50 3.70 3.70 3.70 3.23 3.23 3.23
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   14.0   14.0   14.0 14.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25   0.25   0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 10.8 (4) 10.8 13.5 (4) 13.5 13.5
Pto (Thermostat off) W 49.0 109.0   109.0   120.0 120.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW     2.57   3.71    
  Θέρμανση Ονομ. kW     2.51   3.60    
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι   Ναι   Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
      Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
      Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
      Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC   Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC    
      Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825   Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825    
      Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°