Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1

FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9 FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9 FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0 7.0   7.0 7.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25   0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50 9.50   12.00 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 418 583.333 583.333   806.142 806.142  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.70 5.70 5.70   5.21 5.21  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.90 4.12 4.12   4.04 4.04  
      Κατανάλωση kW 0.41 0.45 0.46   0.40 0.41  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.46 9.21 9.01   10.12 9.83  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.55 0.69 0.70   0.85 0.84  
      Pdc kW 3.71 4.69 4.69   5.69 5.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.78 6.82 6.72   6.70 6.76  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.81 2.57 2.57   3.85 3.85  
      Pdc kW 6.80 9.50 9.50   12.00 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.76 3.70 3.70   3.12 3.12  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 7.00   8.84 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.00 1.45 1.40   2.65 2.63  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.99 4.82 5.00   3.34 3.36  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,693 2,874 2,874   2,949 2,949  
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 8.03 8.03   8.03 8.03  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.14 0.66 0.67   0.66 0.66  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A A   A A  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 7.10 7.10   7.10 7.10  
      Ισχύς εισόδου kW   2.16 2.16   2.33 2.27  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7   -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.56 3.28 3.29   3.04 3.12  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.89 3.05 3.05   3.06 3.06  
      Ισχύς εισόδου kW   0.58 0.58   0.60 0.60  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.74 5.26 5.22   5.14 5.12  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15   -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.01 7.81 7.79   7.83 7.82  
      Ισχύς εισόδου kW 2.80 3.51 3.39   3.34 3.28  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.15 2.23 2.30   2.34 2.38  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 7.10 7.10   7.10 7.10  
      Ισχύς εισόδου kW 0.00 2.16 2.16   2.33 2.27  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.56 3.28 3.29   3.04 3.12  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.29 3.48 3.48   3.49 3.49  
      Ισχύς εισόδου kW   0.56 0.56   0.57 0.57  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.74 6.25 6.21   6.12 6.09  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   1.41 1.40   1.41 1.42  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.58 5.06 5.06   5.08 5.08  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.79 3.59 3.61   3.61 3.58  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 9.5 9.5 (3) 12.0 12.0 12.0 (3)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,059 (0.000) 1,285 (0.000) 1,285 (0.000) 1,285 1,855 (0.000) 1,855 (0.000) 1,855
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A   A A  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.50 3.70 3.70   3.23 3.23  
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   14.0 14.0   14.0 14.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25   0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 10.8 10.8 (4) 13.5 13.5 13.5 (4)
Pto (Thermostat off) W 49.0 109.0 109.0   120.0 120.0  
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι   Ναι Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
Ονομαστική απόδοση EER         3.70     3.23
  COP         4.30     3.75
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη         A     A
    Θέρμανση         A     A
Space cooling SEER         5.70 (6)     5.21 (6)
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) SCOP/A         3.91 (6)     3.81 (6)
Σημειώσεις       (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m     (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
        (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m     (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
        (5) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC     (5) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
        (6) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825     (6) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825
        (7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°