Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQG-L8/7V1

FCQHG71FVEB / RZQG71L8V1B FCQHG100FVEB / RZQG100L8V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L8V1B FCQHG140FVEB / RZQG140L7V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 9.0 9.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 340 475 635.401  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 7.00 7.00 6.61  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.33 6.05 5.73  
      Κατανάλωση kW 0.37 0.54 0.53  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.63 11.24 10.76  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.48 0.67 0.73  
      Pdc kW 4.12 5.79 6.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.56 8.66 8.27  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.66 2.15 3.05  
      Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.09 4.42 3.94  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
      Κατανάλωση kW 0.82 1.18 1.84  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.12 5.92 4.82  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,343 3,295.833 3,829  
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 11.30 12.66  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.89 1.61 1.12  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A++ A++  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 10.00 11.20  
      Ισχύς εισόδου kW 2.16 2.69 3.80  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.11 3.72 2.95  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.93 4.16 4.38  
      Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.62 0.62  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.93 6.76 7.02  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.69 9.18 12.12  
      Ισχύς εισόδου kW 2.88 3.34 5.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.32 2.75 2.13  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 10.00 11.20  
      Ισχύς εισόδου kW 2.16 2.69 3.80  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.11 3.72 2.95  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.33 4.76 5.40  
      Ισχύς εισόδου kW 0.41 0.60 0.68  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 8.11 7.94 7.89  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.12 1.52 1.61  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.70 6.43 6.82  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.20 4.24 4.24  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 830 (0.000) 1,075 (0.000) 1,500 (0.000) 2,000 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A  
  Nominal efficiency-=-Cop 4.09 4.42 4.00 3.35
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0 9.0 9.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 9.0 9.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.66 2.15 3.00 4.00
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.56 2.16 3.07 3.77
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°