Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQG-L7V1/LY1

FCQHG71FVEB / RZQG71L7V1B FCQHG71FVEB / RZQG71L7Y1B9 FCQHG100FVEB / RZQG100L7Y1B FCQHG100FVEB / RZQG100L7V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L7V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 389.525 389.525 535.427 535.427 700 700
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.11 6.11 6.21 6.21 6.00 6.00
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.33 4.33 6.05 6.05 5.73 5.73
      Κατανάλωση kW 0.45 0.45 0.61 0.61 0.59 0.59
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.62 9.53 9.88 9.86 9.68 9.78
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.58 0.59 0.76 0.76 0.81 0.80
      Pdc kW 4.12 4.12 5.79 5.79 6.00 6.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.08 7.02 7.63 7.59 7.44 7.49
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.66 1.66 2.15 2.15 3.05 3.05
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.09 4.09 4.42 4.42 3.94 3.94
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 5.01 7.00 7.00 8.84 8.84
      Κατανάλωση kW 0.82 0.80 1.19 1.18 1.84 1.87
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.12 6.23 5.87 5.92 4.82 4.74
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,545.455 2,545.455 3,680 3,680 5,085 5,085
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 14.13
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.89 0.88 1.61 1.61 1.77 1.79
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A+ A+ A+ A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50
      Ισχύς εισόδου kW 2.16 2.24 2.70 2.69 4.47 4.48
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.11 3.00 3.71 3.72 2.80 2.79
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.93 2.93 4.17 4.16 4.89 4.89
      Ισχύς εισόδου kW 0.47 0.46 0.71 0.70 5.71 5.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.26 6.40 5.91 5.92 0.86 0.86
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.69 6.71 9.17 9.18 12.12 12.07
      Ισχύς εισόδου kW 2.88 2.96 3.32 3.34 5.69 5.65
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.32 2.27 2.76 2.75 2.13 2.14
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50
      Ισχύς εισόδου kW 2.16 2.24 2.70 2.69 4.47 4.48
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.11 3.00 3.71 3.72 2.80 2.79
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.33 3.33 4.77 4.76 5.40 5.40
      Ισχύς εισόδου kW 0.46 0.44 0.69 0.68 0.80 0.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.32 7.65 6.93 6.95 6.78 6.76
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.24 1.24 1.73 1.73 2.20 2.20
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.70 4.70 6.45 6.43 7.61 7.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.79 3.78 3.73 3.72 3.45 3.46
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 6.8 9.5 9.5 12.0 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 830 (0.000) 830 (0.000) 1,075 (0.000) 1,075 (0.000) 1,500 (0.000) 1,500 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.09 4.09 4.42 4.42 4.00 4.00
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 14.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 7.5 10.8 10.8 13.5 13.5
Pto (Thermostat off) W 49.0 49.0 109.0 109.0 120.0 120.0
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°