Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1

FCQG100FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B FCQG140FVEB / RZQSG140L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0 0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7 7  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.5 12  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 512 793  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.5 5.3  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.99 3.98  
      Κατανάλωση kW 0.34 0.4  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.85 10.18  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.54 0.83  
      Pdc kW 4.56 5.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.45 6.87  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.88 4.13  
      Pdc kW 9.5 12  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.3 2.91  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.6 2.8  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.4 3.16  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,596 2,804  
    Σχέδιο Ρ kW 7.6 8.03  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.52 0.69  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 7.1  
      Ισχύς εισόδου kW 2.1 2.43  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.2 2.93  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.05 3.07  
      Ισχύς εισόδου kW 0.51 0.53  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.03 5.86  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.66 7.74  
      Ισχύς εισόδου kW 3.78 3.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.03 2.1  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 7.1  
      Ισχύς εισόδου kW 2.1 2.43  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.2 2.93  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.49 3.5  
      Ισχύς εισόδου kW 0.5 0.51  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.1 6.9  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.36 1.38  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 5.07 5.07  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.74 3.7  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0 0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,440 (0.000) 1,870 (0.000) 2,225 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.30 3.21 3.01
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7 7  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7 7  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.88 3.74 4.45
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.05 3.96 4.54
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC  
  Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825