Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQSG-L(3/8)V1

FCQG100FVEB / RZQSG100L8V1B FCQG125FVEB / RZQSG125L8V1B FCQG140FVEB / RZQSG140L7V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.50 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 511.538 792.453  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.50 5.30  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.99 3.98  
      Κατανάλωση kW 0.34 0.39  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.57 10.19  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.55 0.82  
      Pdc kW 4.56 5.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.30 6.91  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.88 4.12  
      Pdc kW 9.50 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.30 2.91  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.53 2.81  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.58 3.14  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,595.122 2,803.491  
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 8.03  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.53 0.73  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 7.10  
      Ισχύς εισόδου kW 2.09 2.41  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.21 2.94  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.06 3.07  
      Ισχύς εισόδου kW 0.51 0.52  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.98 5.89  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.66 7.64  
      Ισχύς εισόδου kW 3.70 3.65  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.07 2.09  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 7.10  
      Ισχύς εισόδου kW 2.09 2.41  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.21 2.94  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.49 3.50  
      Ισχύς εισόδου kW 0.50 0.50  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.04 6.94  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.35 1.37  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 5.07 5.07  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.75 3.69  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,440 (0.000) 1,870 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.30 3.21 3.01
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0 7.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.88 3.74 4.45
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.05 3.96 4.54
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°