Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQG-L9V1

FCQG71FVEB / RZQG71L9V1B FCQG100FVEB / RZQG71L9V1B FCQG140FVEB / RZQG100L9V1B FCQG100FVEB / RZQG100L9V1B FCQG140FVEB / RZQG125L9V1B FCQG125FVEB / RZQG125L9V1B FCQG140FVEB / RZQG140L9V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 9.1 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 51            
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 64            
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 355 350 489 489 700 700  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.72 6.80 6.80 6.80 6.00 6.00  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.96 3.96 5.78 5.78 5.73 5.73  
      Κατανάλωση kW 0.31 0.31 0.51 0.51 0.63 0.63  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 13.03 13.03 11.44 11.44 9.22 9.22  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.40 0.40 0.64 0.64 0.85 0.85  
      Pdc kW 3.85 3.85 5.59 5.59 6.00 6.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.83 9.83 8.82 8.82 7.08 7.08  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.01 2.01 2.46 2.46 3.24 3.24  
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.39 3.39 3.87 3.87 3.71 3.71  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.05 5.05 7.00 7.00 8.84 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.13 1.13 1.32 1.32 1.84 1.84  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.49 4.49 5.33 5.33 4.82 4.82  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,110 2,110 3,432 3,432 4,323 4,323  
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 5.96            
    Σχέδιο Ρ kW 6.33 6.33 11.30 11.30 12.66 12.66  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.37 0.37 1.65 1.65 1.51 1.51  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A++ A++ A+ A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 5.60 10.00 10.00 11.20 11.20  
      Ισχύς εισόδου kW 1.96 1.96 2.79 2.79 4.63 4.63  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.86 2.86 3.59 3.59 2.42 2.42  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.88 2.88 4.16 4.16 4.69 4.69  
      Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.42 0.61 0.61 0.71 0.71  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.89 6.89 6.82 6.82 6.67 6.67  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.55 6.55 9.06 9.06 11.05 11.05  
      Ισχύς εισόδου kW 3.22 3.22 3.50 3.50 6.11 6.11  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.04 2.04 2.59 2.59 1.81 1.81  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.60 5.60 10.00 10.00 11.20 11.20  
      Ισχύς εισόδου kW 1.96 1.96 2.79 2.79 4.63 4.63  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.86 2.86 3.59 3.59 2.42 2.42  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.28 3.28 4.75 4.75 5.33 5.33  
      Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.42 0.61 0.61 0.70 0.70  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.94 7.94 7.90 7.90 7.64 7.64  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.17 1.17 1.63 1.63 1.90 1.90  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.58 4.58 6.40 6.40 7.03 7.03  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.92 3.92 3.95 3.95 3.71 3.71  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8     9.5   12.0 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,005 (0.000)     1,225 (0.000)   1,610 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A     A   A  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.39     3.87   3.73 3.21
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 9.1 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5     10.8   13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.01     2.45   3.22  
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.89     2.60   3.72  
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι RZQG140L9V1
Σημειώσεις Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC     EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825     Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°