Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQG-L7V1/LY1

FCQG71FVEB / RZQG71L7V1B FCQG71FVEB / RZQG71L7Y1B9 FCQG100FVEB / RZQG100L7V1B FCQG100FVEB / RZQG100L7Y1B FCQG125FVEB / RZQG125L7V1B FCQG125FVEB / RZQG125L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 409.639 409.639 555.092 555.092 739 739
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.81 5.81 5.99 5.99 5.69 5.69
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.96 3.96 5.78 5.78 5.73 5.62
      Κατανάλωση kW 0.36 0.36 0.61 0.60 0.65 0.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.96 10.98 9.55 9.64 8.82 9.17
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.47 0.46 0.76 0.75 0.89 0.85
      Pdc kW 3.85 3.85 5.59 5.59 6.00 5.91
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.26 8.30 7.36 7.42 6.77 6.95
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.01 2.01 2.45 2.45 3.23 3.23
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.39 3.39 3.87 3.87 3.71 3.71
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.05 5.05 7.00 7.00 8.84 8.84
      Κατανάλωση kW 1.34 1.35 1.31 1.34 1.84 1.98
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 3.78 3.75 5.33 5.23 4.82 4.46
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,145.763 2,145.763 4,027 4,027 4,617 4,617
    Σχέδιο Ρ kW 6.33 6.33 11.30 11.30 12.66 12.66
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.37 0.34 1.65 1.65 1.52 1.52
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A+ A A A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 5.60 10.00 10.00 11.20 11.20
      Ισχύς εισόδου kW 1.96 1.97 2.79 2.80 4.62 4.62
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.86 2.84 3.59 3.57 2.42 2.42
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.88 2.87 4.16 4.17 4.69 4.70
      Ισχύς εισόδου kW 0.43 0.42 0.74 0.75 0.76 0.77
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.77 6.83 5.59 5.57 6.15 6.13
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.55 6.63 9.06 9.06 11.05 11.04
      Ισχύς εισόδου kW 3.22 3.30 3.50 3.49 6.10 6.06
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.04 2.01 2.59 2.59 1.81 1.82
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.60 5.60 10.00 10.00 11.20 11.20
      Ισχύς εισόδου kW 1.96 1.97 2.79 2.80 4.62 4.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.86 2.84 3.59 3.57 2.42 2.42
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.28 3.27 4.75 4.77 5.33 5.35
      Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.42 0.74 0.74 0.76 0.76
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.80 7.88 6.47 6.45 7.04 7.01
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.19 1.20 1.98 1.98 2.05 2.06
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.58 4.60 6.40 6.42 7.03 7.06
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.84 3.84 3.24 3.25 3.43 3.43
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 6.8 9.5 9.5 12.0 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,005 (0.000) 1,005 (0.000) 1,225 (0.000) 1,225 (0.000) 1,610 (0.000) 1,610 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.39 3.39 3.87 3.87 3.73 3.73
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 14.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 7.5 10.8 10.8 13.5 13.5
Pto (Thermostat off) W 34.0 34.0 64.0 64.0 97.0 97.0
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°