Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RXS-K

FCQG35FVEB / RXS35K2V1B FCQG50FVEB / RXS50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 20.0 20.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 20.0 20.0
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.50 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 230 297
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.34 5.89
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.25
      Κατανάλωση kW 0.17 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.89 11.74
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.20 0.27
      Pdc kW 1.75 2.37
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.54 8.65
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.94 1.36
      Pdc kW 3.50 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.71 3.67
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58 3.67
      Κατανάλωση kW 0.44 0.64
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.81 5.76
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 981 1,442
    Σχέδιο Ρ kW 3.32 4.36
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.62 0.83
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A++ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.94 3.86
      Ισχύς εισόδου kW 1.05 1.55
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.81 2.49
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.47 1.54
      Ισχύς εισόδου kW 0.23 0.29
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.29 5.37
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.98
      Ισχύς εισόδου kW 0.98 1.44
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.35 2.07
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.94 3.86
      Ισχύς εισόδου kW 1.05 1.55
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.81 2.49
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.72 1.79
      Ισχύς εισόδου kW 0.23 0.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.59 6.71
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.35 0.52
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.79 2.34
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.09 4.48
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 5.00
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 475 (0.000) 705 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.58 3.55
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 20.0 20.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 12.7
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.20 6.00
Pto (Thermostat off) W 80.0 80.0
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°