FCAG71AVEB / AZQS71B2V1B FCAG100AVEB / AZQS100B8V1B FCAG125AVEB / AZQS125B8V1B FCAG140AVEB / AZQS140B8V1B
Εσωτερική μονάδα FCAG71AVEB FCAG100AVEB FCAG125AVEB FCAG140AVEB
Εξωτερική μονάδα AZQS71BV1 AZQS100B8V1 AZQS125B8V1 AZQS140B8V1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.19 (3) 2.96 (3) 5.45 (3) 4.94 (3)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.08 (3) 3.09 (3) 3.96 (3) 4.70 (3)
Ονομαστική απόδοση EER   3.11 (3) 3.21 (3) 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.61 (3) 3.50 (3) 3.41 (3) 3.30 (3)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,093 (0.000) 1,480 (0.000)    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B A    
    Θέρμανση   A B    
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.1 13.0
  SEER   5.70 5.50 5.16 5.94
  ηs, c %     203.5 234.5
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 418 605 1,406 1,314
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.10 13.00
    EERd   3.31 3.21 2.22 2.63
    Ισχύς εισόδου kW 2.05 2.96 5.45 4.94
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.92 9.58
    EERd   3.87 4.49 3.90 4.51
    Ισχύς εισόδου kW 1.29 1.56 2.29 2.12
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.51 4.56 5.73 6.16
    EERd   7.40 6.29 6.11 7.03
    Ισχύς εισόδου kW 0.47 0.73 0.94 0.88
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.63 3.99 4.62 5.75
    EERd   10.16 8.77 9.51 10.88
    Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.46 0.49 0.53
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A    
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 7.60 7.78 11.6
  SCOP/A   4.00 3.85 3.67 3.96
  SCOPnet/A   4.02 3.86 3.67 3.96
  ηs,h %     143.8 155.3
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,216 2,762 2,969 4,089
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.580 0.520 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.00 7.66 7.78 11.56
    COPd (δηλωμένο COP)   1.85 2.07 2.34 2.05
    Ισχύς εισόδου kW 3.24 3.71 3.33 5.64
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 6.72 7.78 11.56
    COPd (δηλωμένο COP)   2.25 3.21 2.34 2.05
    Ισχύς εισόδου kW 2.49 2.10 3.33 5.64
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 6.72 6.88 10.23
    COPd (δηλωμένο COP)   2.25 3.21 2.52 2.36
    Ισχύς εισόδου kW 2.49 2.10 2.73 4.33
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.06 5.07 4.41 6.27
    COPd (δηλωμένο COP)   4.05 3.47 3.52 3.91
    Ισχύς εισόδου kW 1.00 1.47 1.25 1.60
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.89 3.06 2.84 4.09
    COPd (δηλωμένο COP)   6.21 5.52 4.71 5.37
    Ισχύς εισόδου kW 0.47 0.56 0.60 0.76
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.28 3.49 3.16 4.72
    COPd (δηλωμένο COP)   7.14 6.51 6.03 6.58
    Ισχύς εισόδου kW 0.46 0.54 0.52 0.72
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.012 0.012
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.000 0.007 0.012 0.012
    Θέρμανση POFF kW 0.000 0.007 0.012 0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.007 0.007 0.012 0.012
    Θέρμανση PSB kW 0.007 0.007 0.012 0.012
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007 0.007 0.000 0.000
    Θέρμανση PTO kW 0.007 0.007 0.012 0.012
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)     No No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ