FCAG71AVEB / AZAS71M2V1B FCAG100AVEB / AZAS100M7V1B FCAG125AVEB / AZAS125M7V1B FCAG140AVEB / AZAS140M7V1B
Εσωτερική μονάδα FCAG71AVEB FCAG100AVEB FCAG125AVEB FCAG140AVEB
Εξωτερική μονάδα AZAS71M2V1B AZAS100M7V1B AZAS125M7V1B AZAS140M7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.1 13.0
  SEER   5.87 5.67 5.40 6.00
  ηs, c %     213 237
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 405 586 1,345 1,300
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.10 13.00
    EERd   3.14 3.26 2.29 2.63
    Ισχύς εισόδου kW 2.17 2.92 5.28 4.95
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.10 7.00 8.92 9.58
    EERd   4.35 4.61 4.03 4.50
    Ισχύς εισόδου kW 1.17 1.52 2.21 2.13
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.40 4.50 5.74 6.16
    EERd   7.47 6.54 6.31 7.01
    Ισχύς εισόδου kW 0.46 0.69 0.91 0.88
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.89 3.11 3.18 3.74
    EERd   11.12 9.38 9.82 10.84
    Ισχύς εισόδου kW 0.26 0.33 0.32 0.35
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A    
  Απόδοση Pdesign kW 4.50 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A   4.00 3.85 3.80 4.31
  SCOPnet/A   4.00 3.85 3.80 4.31
  ηs,h %     149 169
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,575 2,182 2,211 2,534
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.50 6.00 6.00 7.80
    COPd (δηλωμένο COP)   2.31 2.33 2.43 2.26
    Ισχύς εισόδου kW 1.94 2.58 2.47 3.44
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.50 6.00 6.00 7.80
    COPd (δηλωμένο COP)   2.31 2.33 2.43 2.26
    Ισχύς εισόδου kW 1.94 2.58 2.47 3.44
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.98 5.31 5.30 6.90
    COPd (δηλωμένο COP)   2.31 2.54 2.61 2.60
    Ισχύς εισόδου kW 1.72 2.09 2.03 2.65
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.42 3.23 3.23 4.20
    COPd (δηλωμένο COP)   4.10 3.67 3.64 4.32
    Ισχύς εισόδου kW 0.59 0.88 0.89 0.97
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.92 2.10 2.13 3.40
    COPd (δηλωμένο COP)   5.32 5.16 4.88 5.92
    Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.41 0.44 0.57
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.29 2.50 2.55 3.99
    COPd (δηλωμένο COP)   6.74 6.42 6.24 7.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.34 0.39 0.41 0.55
Pto (Thermostat off) W 12, 0 12, 0    
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 12      
    Θέρμανση PSB W 12      
  Crankcase heater mode PCK W 0      
  Λειτουργία Off POFF W 12      
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)     No No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι
Σημειώσεις Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W   12 12 12
    Θέρμανση PSB W   12 12 12
  Crankcase heater mode PCK W   0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W   12 12 12
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Θέρμανση W     12 12
      Ψύξη W     0 0