Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQSG-L(8)Y1

FBQ100D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQSG140L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 22.0 22.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 22.0 22.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.50 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 593 768  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.61 5.47  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.94 3.95  
      Κατανάλωση kW 0.44 0.42  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.04 9.51  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.64 0.77  
      Pdc kW 4.50 5.68  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.05 7.38  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.84 3.72  
      Pdc kW 9.50 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.35 3.23  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.45 2.39  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.83 3.70  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,564 2,653  
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 7.60  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.84 1.82  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.26 2.37  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.98 2.83  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.82 2.85  
      Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.66  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.70 4.35  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.16 4.21  
      Ισχύς εισόδου kW 1.97 1.88  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.11 2.24  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.26 2.37  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.98 2.83  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.93 2.94  
      Ισχύς εισόδου kW 0.49 0.54  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.95 5.46  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.95 0.95  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.09 4.09  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.32 4.32  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 (2) 12.0 (2) 13.4 (2)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,418 (0.000) 1,858 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.35 (1) 3.23 (1) 3.06 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.80 (2) 13.50 (2) 15.50 (2)
Pto (Thermostat off) W 4.0 4.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.84 (2) 3.72 (2) 4.38 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.94 (2) 3.72 (2) 4.56 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι RZQSG140LY1
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC  
  Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825