Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQG-LV1L

FBQ71D2VEB / RZQG71L9V1L
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1)
  Μέγ. kW 8.00 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2)
  Μέγ. kW 9.00 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.60 (1)
  COP   4.01 (2)
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα