Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQG-L(8)Y1

FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.5 14.5 22.0 22.0 22.0 22.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.5 14.5 22.0 22.0 22.0 22.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 386 386 566 566 687 687  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.16 6.16 5.87 5.87 6.11 6.11  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.08 4.08 5.80 5.80 5.61 5.61  
      Κατανάλωση kW 0.40 0.40 0.55 0.55 0.57 0.57  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.20 10.20 10.51 10.51 9.88 9.88  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.49 0.49 0.67 0.67 0.72 0.72  
      Pdc kW 3.95 3.95 5.46 5.46 5.68 5.68  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.13 8.13 8.13 8.13 7.89 7.89  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.89 1.89 2.49 2.49 3.63 3.63  
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.60 3.60 3.81 3.81 3.31 3.31  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 5.01 7.00 7.00 8.84 8.84  
      Κατανάλωση kW 0.92 0.92 1.59 1.59 1.73 1.73  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.44 5.44 4.41 4.41 5.11 5.11  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,949 1,949 3,310 3,310 4,154 4,154  
    Σχέδιο Ρ kW 6.00 6.00 11.30 11.30 12.70 12.70  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.10 1.10 3.20 3.20 3.06 3.06  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A++ A++ A+ A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 5.31 10.00 10.00 11.23 11.23  
      Ισχύς εισόδου kW 1.77 1.77 2.82 2.82 4.14 4.14  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.00 3.00 3.54 3.54 2.71 2.71  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.87 2.87 3.91 3.91 4.47 4.47  
      Ισχύς εισόδου kW 0.54 0.54 0.68 0.68 0.83 0.83  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.35 5.35 5.71 5.71 5.38 5.38  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.22 4.22 4.94 4.94 6.56 6.56  
      Ισχύς εισόδου kW 2.04 2.04 1.83 1.83 3.25 3.25  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.07 2.07 2.70 2.70 2.02 2.02  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.31 5.31 10.00 10.00 11.23 11.23  
      Ισχύς εισόδου kW 1.77 1.77 2.82 2.82 4.14 4.14  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.00 3.00 3.54 3.54 2.71 2.71  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.32 3.32 4.00 4.00 4.64 4.64  
      Ισχύς εισόδου kW 0.52 0.52 0.56 0.56 0.69 0.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.40 6.40 7.18 7.18 6.76 6.76  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.72 0.72 1.27 1.27 1.57 1.57  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.23 3.23 6.08 6.08 6.84 6.84  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.48 4.48 4.77 4.77 4.36 4.36  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 (2)   9.5 (2)   12.0 (2)   13.4 (2)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 944 (0.000)   1,247 (0.000)   1,813 (0.000)    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A   A   A    
  Nominal efficiency-=-Cop 3.60 (1)   3.81 (1)   3.31 (1)   3.35 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2)   10.80 (2)   13.50 (2)   15.50 (2)
Pto (Thermostat off) W 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.89 (2)   2.49 (2)   3.63 (2)   4.00 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.87 (2)   2.45 (2)   3.46 (2)   4.31 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι RZQG140LY1
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°