Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RXS-L

FBQ50D2VEB / RXS50L2V1B FBQ60D2VEB / RXS60L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 12.5 12.5
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 12.5 12.5
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 5.00 5.70
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 282 340
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.21 5.86
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.10 2.13
      Κατανάλωση kW 0.20 0.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.65 10.25
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.29 0.37
      Pdc kW 2.37 2.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.19 7.38
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.42 1.65
      Pdc kW 5.00 5.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.52 3.45
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 3.68 4.20
      Κατανάλωση kW 0.71 0.89
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.20 4.70
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,517 1,606
    Σχέδιο Ρ kW 4.40 4.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.64 0.69
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.89 4.07
      Ισχύς εισόδου kW 1.26 1.28
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.09 3.17
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.61 1.79
      Ισχύς εισόδου kW 0.35 0.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.55 4.42
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.47 3.65
      Ισχύς εισόδου kW 1.78 1.84
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.95 1.98
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.89 4.07
      Ισχύς εισόδου kW 1.26 1.28
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.09 3.17
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.58 1.49
      Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.30
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.23 5.04
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.56 0.59
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.37 2.48
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.20 4.20
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.0 (2) 5.7 (2)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 710 (0.000) 826 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.52 (1) 3.45 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.50 (2) 7.00 (2)
Pto (Thermostat off) W 2.0 2.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.42 (2) 1.65 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.44 (2) 1.89 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°