Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RZQG-L(8)Y1

FBQ71C8VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100C8VEB / RZQG100L8Y1B FBQ125C8VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140C8VEB / RZQG140L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0 0 0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7 9 9  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.8 9.5 12  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 390 574 723  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.11 5.8 5.81  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.06 5.93 5.71  
      Κατανάλωση kW 0.41 0.61 0.64  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.1 9.78 8.93  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.5 0.77 0.85  
      Pdc kW 3.92 5.72 6.01  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.84 7.51 7.12  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.95 2.45 3.15  
      Pdc kW 6.8 9.5 12  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.5 3.89 3.81  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.2 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.04 1.73 2.06  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.85 4.18 4.3  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,095 3,432 4,227  
    Σχέδιο Ρ kW 6 11.3 12.71  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.28 1.74 1.32  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A++ A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 10 11.24  
      Ισχύς εισόδου kW 1.91 2.9 4.15  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.79 3.46 2.71  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.84 4.07 4.75  
      Ισχύς εισόδου kW 0.61 0.63 0.77  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.72 6.47 6.24  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.38 8.81 11.63  
      Ισχύς εισόδου kW 3.28 3.39 5.88  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.95 2.6 1.98  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.31 10 11.24  
      Ισχύς εισόδου kW 1.91 2.9 4.15  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.79 3.46 2.71  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.23 4.66 5.4  
      Ισχύς εισόδου kW 0.6 0.62 0.75  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.45 7.55 7.26  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.76 1.49 1.87  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.23 6.14 7.21  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.29 4.14 3.87  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0 0 0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 970 (0.000) 1,220 (0.000) 1,575 (0.000) 2,010 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.50 3.89 3.81 3.33
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7 9 9  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7 9 9  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.94 2.44 3.15 4.02
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.05 2.57 3.53 4.30
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°