Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A(9) / RZAG-MV1

FBA100A2VEB / RZAG71M7V1B FBA71A2VEB9 / RZAG71M7V1B FBA140A2VEB / RZAG100M7V1B FBA100A2VEB / RZAG100M7V1B FBA125A2VEB / RZAG125M7V1B FBA140A2VEB / RZAG140M7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας A+ A++ A++ A++    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER 5.81 6.22 6.39 6.47 6.19 6.42
  ηs, c %         245 254
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 410 382 520 514 1,173 1,252
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.10 13.40
    EERd 3.93 3.66 4.16 4.20 3.33 3.11
    Ισχύς εισόδου kW 1.73 1.86 2.28 2.26 3.64 4.30
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00 7.00 8.92 9.88
    EERd 5.31 5.60 5.51 5.37 5.10 5.18
    Ισχύς εισόδου kW 0.94 0.90 1.27 1.30 1.75 1.91
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 3.23 4.50 4.50 5.74 6.35
    EERd 7.09 7.75 7.59 7.67 6.83 7.28
    Ισχύς εισόδου kW 0.46 0.42 0.59 0.59 0.84 0.87
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.04 2.89 4.40 4.20 3.89 4.14
    EERd 8.34 9.60 9.76 10.40 9.87 10.49
    Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.30 0.45 0.40 0.39 0.39
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας A+ A+ A+ A+    
  Απόδοση Pdesign kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A 4.06 4.20 4.20 4.36 4.12 4.11
  SCOPnet/A 4.06 4.20 4.20 4.36 4.12 4.11
  ηs,h %         162 161
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,621 1,566 2,600 2,505 3,235 3,243
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP) 2.54 2.42 2.27 2.28 1.84 1.95
    Ισχύς εισόδου kW 1.85 1.94 3.44 3.42 5.17 4.88
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP) 2.54 2.42 2.27 2.28 1.84 1.95
    Ισχύς εισόδου kW 1.85 1.94 3.44 3.42 5.17 4.88
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.16 4.16 6.90 6.90 8.42 8.42
    COPd (δηλωμένο COP) 2.90 2.78 2.72 2.79 2.33 2.35
    Ισχύς εισόδου kW 1.43 1.50 2.54 2.47 3.61 3.58
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.69 2.53 4.20 4.20 5.13 5.13
    COPd (δηλωμένο COP) 4.19 4.31 4.47 4.60 4.38 4.43
    Ισχύς εισόδου kW 0.64 0.59 0.94 0.91 1.17 1.16
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.24 2.08 2.95 2.87 3.55 3.30
    COPd (δηλωμένο COP) 4.90 5.29 4.82 5.09 5.12 4.94
    Ισχύς εισόδου kW 0.46 0.39 0.61 0.56 0.69 0.67
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.66 2.46 3.42 3.34 4.16 3.44
    COPd (δηλωμένο COP) 6.09 6.48 5.91 6.36 6.45 6.06
    Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.38 0.58 0.53 0.65 0.57
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
    Θέρμανση POFF kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
    Θέρμανση PSB kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000
    Θέρμανση PTO kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)         Όχι Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW         0.0 0.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
    (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
    (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά