Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C9 / RZQSG-L(8)Y1

FAQ100CVEB9 / RZQSG100L8Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 65
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 69
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 593
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.61
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.87
      Κατανάλωση kW 0.38
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.42
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.60
      Pdc kW 4.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.54
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 3.16
      Pdc kW 9.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.01
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00
      Κατανάλωση kW 2.03
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 3.45
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,378
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 6.45
    Σχέδιο Ρ kW 6.81
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.36
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.02
      Ισχύς εισόδου kW 2.00
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.02
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.96
      Ισχύς εισόδου kW 0.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.61
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.15
      Ισχύς εισόδου kW 3.51
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.04
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.02
      Ισχύς εισόδου kW 2.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.02
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.37
      Ισχύς εισόδου kW 0.51
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.63
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.22
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.73
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.89
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,580 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.01
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8
Pto (Thermostat off) W 7.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.16
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.17
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°