FAQ71CVEB9 / RZQG71L8Y1L FAQ100CVEB9 / RZQG100L8Y1L
Εσωτερική μονάδα FAQ71CVEB9 FAQ100CVEB9
Εξωτερική μονάδα RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.40 (1) 9.50 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.8 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.80 (1) 2.63 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.11 (2) 3.00 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.56 3.62
  COP   3.55 3.60
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB