Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C9 / RZQG-L(8)Y1

FAQ100CVEB9 / RZQG71L8Y1B FAQ71CVEB9 / RZQG71L8Y1B FAQ100CVEB9 / RZQG100L8Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 9.1 9.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 65 61 65
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 64 64 66
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 6.80 9.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 366 371 545
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.51 6.43 6.11
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.97 3.97 5.53
      Κατανάλωση kW 0.33 0.33 0.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.21 12.21 10.56
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.42 0.42 0.66
      Pdc kW 3.86 3.86 5.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.30 9.30 8.29
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.00 2.00 2.63
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.40 3.40 3.62
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.08 5.08 7.00
      Κατανάλωση kW 1.19 1.19 1.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.30 4.30 4.21
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,205 2,205 3,562
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 5.93 5.93 8.8
    Σχέδιο Ρ kW 6.33 6.33 10.20
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.40 0.40 1.40
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 5.60 9.02
      Ισχύς εισόδου kW 2.04 2.04 2.85
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.75 2.75 3.17
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.87 2.87 4.03
      Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.44 0.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.54 6.54 6.05
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.48 6.48 8.42
      Ισχύς εισόδου kW 3.33 3.33 3.76
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.95 1.95 2.24
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.60 5.60 9.02
      Ισχύς εισόδου kW 2.04 2.04 2.85
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.75 2.75 3.17
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.26 3.26 4.60
      Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.44 0.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.52 7.52 6.92
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.20 1.20 1.75
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.51 4.51 5.98
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.76 3.76 3.42
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh   1,000 (0.000) 1,315 (0.000)
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0 9.1 9.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   2.00 2.63
  Θέρμανση Ονομ. kW   2.03 3.00
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις Notes-=-Description EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ    
Ονομαστική απόδοση Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση   A A
  Nominal efficiency-=-Cop   3.40 3.62
Σημειώσεις   Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°