FAQ71CVEB / RZQSG71L3V1B FAQ100CVEB / RZQSG100L9V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 393 593
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.05 5.61
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.65 3.87
      Κατανάλωση kW 0.32 0.38
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.32 10.39
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.42 0.60
      Pdc kW 3.52 4.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.32 7.56
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.12 3.16
      Pdc kW 6.80 9.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.21 3.01
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00
      Κατανάλωση kW 1.28 2.04
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 3.93 3.44
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,155 2,378
    Σχέδιο Ρ kW 6.00 6.81
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.50 0.36
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 6.02
      Ισχύς εισόδου kW   2.09
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.16 2.89
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.84 2.97
      Ισχύς εισόδου kW   0.49
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.76 6.13
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.82 7.15
      Ισχύς εισόδου kW 3.29 4.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.77 1.79
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.31 6.02
      Ισχύς εισόδου kW   2.09
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.16 2.89
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.23 3.38
      Ισχύς εισόδου kW   0.48
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.61 7.15
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   1.27
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.56 4.74
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.03 3.76
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,060 (0.000) 1,580 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 3.01
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   7.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.12 3.16
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.08 3.17
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°