Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C / RZQG-L(8)Y1

FAQ100CVEB / RZQG71L8Y1B FAQ71CVEB / RZQG71L8Y1B FAQ100CVEB / RZQG100L8Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0 0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7 9
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 6.8 9.5
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 366 366 545
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.51 6.51 6.11
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.97 3.97 5.53
      Κατανάλωση kW 0.33 0.33 0.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.21 12.21 10.56
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.42 0.42 0.66
      Pdc kW 3.86 3.86 5.4
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.30 9.3 8.29
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.00 2 2.63
      Pdc kW 6.80 6.8 9.5
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.40 3.4 3.62
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.08 5.08 7
      Κατανάλωση kW 1.19 1.19 1.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.30 4.3 4.21
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,205 2,205 3,562
    Σχέδιο Ρ kW 6.33 6.33 10.2
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.40 0.4 1.4
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 5.6 9.02
      Ισχύς εισόδου kW 2.04 2.04 2.85
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.75 2.75 3.17
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.87 2.87 4.03
      Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.44 0.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.54 6.54 6.05
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.48 6.48 8.42
      Ισχύς εισόδου kW 3.33 3.33 3.76
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.95 1.95 2.24
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.60 5.6 9.02
      Ισχύς εισόδου kW 2.04 2.04 2.85
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.75 2.75 3.17
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.26 3.26 4.6
      Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.44 0.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.52 7.52 6.92
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.20 1.2 1.75
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.51 4.51 5.98
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.76 3.76 3.42
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0 0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh   1,000 (0.000) 1,315 (0.000)
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0 7 9
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8
Pto (Thermostat off) W 7.0 7 9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   2.00 2.63
  Θέρμανση Ονομ. kW   2.03 3.00
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι
Ονομαστική απόδοση Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση   A A
  Nominal efficiency-=-Cop   3.40 3.62
Σημειώσεις   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°