Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C / RZQG-L(8)Y1

FAQ71CVEB / RZQG71L8Y1B FAQ100CVEB / RZQG71L8Y1B FAQ100CVEB / RZQG100L8Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0   0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7   9
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25   0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.8   9.5
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 366   545
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.51   6.11
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.97   5.53
      Κατανάλωση kW 0.33   0.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.21   10.56
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.42   0.66
      Pdc kW 3.86   5.4
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.3   8.29
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2   2.63
      Pdc kW 6.8   9.5
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.4   3.62
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.08   7
      Κατανάλωση kW 1.19   1.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.3   4.21
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,205   3,562
    Σχέδιο Ρ kW 6.33   10.2
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.4   1.4
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+   A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.6   9.02
      Ισχύς εισόδου kW 2.04   2.85
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7   -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.75   3.17
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.87   4.03
      Ισχύς εισόδου kW 0.44   0.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.54   6.05
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15   -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.48   8.42
      Ισχύς εισόδου kW 3.33   3.76
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.95   2.24
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.6   9.02
      Ισχύς εισόδου kW 2.04   2.85
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.75   3.17
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.26   4.6
      Ισχύς εισόδου kW 0.44   0.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.52   6.92
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.2   1.75
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.51   5.98
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.76   3.42
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8   9.5
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0   0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,000 (0.000)   1,315 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A   A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.40   3.62
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7   9
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25   0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5   10.8
Pto (Thermostat off) W 7   9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.00   2.63
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.03   3.00
Εσωτερική μονάδα Ναι   Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A++  
  Απόδοση Pdesign kW   6.80  
  SEER     6.51  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   366  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+  
  Απόδοση Pdesign kW   6.33  
  SCOP/A     4.02  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   2,205