Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADY1 / ERRQ-AY1

EKHBRD011ADY1 / ERRQ011AAY1 EKHBRD014ADY1 / ERRQ014AAY1 EKHBRD016ADY1 / ERRQ016AAY1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.80 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.02 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.97 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.89 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   2.65 2.66 2.61
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   2.70 2.81 2.88
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   C B B
Σημειώσεις EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB