Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADV1 / ERSQ-AV1

EKHBRD011ADV1 / ERSQ011AAV1 EKHBRD014ADV1 / ERSQ014AAV1 EKHBRD016ADV1 / ERSQ016AAV1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.87 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.09 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.92 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.85 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   2.65 2.66 2.61
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   2.70 2.81 2.88
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   C B B
Σημειώσεις EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB