Πίνακας προδιαγραφών για EHVZ-CB3V / ERLQ-CV3

EHVZ04S18CB3V / ERLQ004CAV3 EHVZ08S18CB3V / ERLQ006CAV3 EHVZ08S18CB3V / ERLQ008CAV3 EHVZ16S18CB3V / ERLQ011CAV3 EHVZ16S18CB3V / ERLQ014CAV3 EHVZ16S18CB3V / ERLQ016CAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,220 1,330 1,330 1,340 1,340 1,340
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.55 6.05 6.05 6.08 6.08 6.08
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 84.0 77.5 77.5 76.6 76.6 76.6
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.39 5.10 5.10 5.04 5.04 5.04
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 966 1,120 1,120 1,110 1,110 1,110
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 106 91.8 91.8 92.3 92.3 92.3
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 95.0 86.4 86.4 87.4 87.4 87.4
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.93 5.43 5.43 5.32 5.32 5.32
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,080 1,190 1,190 1,170 1,170 1,170
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα άλμης/νερού σε νερό Ονομαστική ροή νερού/άλμης m³/ώρα 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,700 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.0060 0.0070 0.0080 0.057 0.057 0.057
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055
    Έλεγχος απόδοσης 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 12.6 (6), 11.6 (7) 17.2 (6), 16.3 (7) 21.2 (6), 19.8 (7) 32.1 (1), 31.5 (1) 41.3 (1), 38.7 (2) 45.6 (1), 43.3 (2)
Επιπρόσθετη ζώνη αντλίας Nominal ESP unit (*RLQ*C*) Θέρμανση kPa 52.3 (6.000), 55.4 (7.000) 40.6 (6.000), 43.3 (7.000) 28.3 (6.000), 32.7 (7.000) 26.2 (1.000), 28.3 (2.000) 25.0 (5.000) 25.0 (5.000)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 2.39 2.60 3.56 6.99 8.15 9.12
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,130 2,310 3,090 6,740 7,870 8,580
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 107 107 110 95.0 95.5 98.3
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.68 8.30 11.1 24.3 28.3 30.9
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 120 108 108      
      Pdh kW 4.01 4.72 6.68      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 3.01 2.69 2.69      
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 1.70 2.59 2.59      
      PERd % 234 230 230      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.980 0.980 1.00      
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 2.04 2.61 2.61      
      PERd % 308 291 291      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.980 0.980 0.980      
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.040 0.640 0.590      
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,980 2,540 3,490      
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.13 9.14 12.6      
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 178 169 171      
      Prated στους -10°C kW 4.40 5.34 7.40      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 4.52 4.29 4.34      
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 2.40 3.90 3.90      
      PERd % 176 170 170      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 0.990 1.00      
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 4.36 4.93 7.14      
      PERd % 104 98.8 98.8      
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.61 2.47 2.47      
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) PERd % 104 91.6 91.6      
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0      
      Pdh kW 4.36 4.70 6.81      
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0      
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.61 2.29 2.29      
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 4.20 5.37 6.85 9.47 11.8 12.3
      Prated στους 2°C kW 4.27 5.30 6.59 7.58 9.84 10.3
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 186 182 178 125 135 136
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,170 1,490 1,900 2,630 3,270 3,420
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 81.2 80.8 79.2 79.6 70.4 71.2
      Pdh kW 3.36 4.50 5.47 8.83 9.97 12.2
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -10.0 -9.00 -10.0 -7.00 -6.00 -7.00
      Pdh kW 3.76 5.09 6.18 8.83 11.0 12.2
      PERd % 72.0 69.6 66.4 79.6 76.8 71.2
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.80 1.74 1.66 1.99 1.92 1.78
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      Pdh kW 3.76 4.62 6.18 9.08 12.2 13.3
      PERd % 72.0 69.6 66.4 71.6 70.0 68.4
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.80 1.74 1.66 1.79 1.75 1.71
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 8.48 12.1 14.6 22.6 28.4 32.3
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 125 126 126 120 123 119
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,360 3,370 4,060 6,260 7,900 8,970
      Prated στους -10°C kW 3.70 5.30 6.40 9.99 12.7 13.9
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 3.20 3.22 3.23 3.09 3.16 3.06
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 2.00 4.43 3.43 5.28 6.76 7.61
      PERd % 123 127 127 130 142 125
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 0.990 1.00 1.00 1.00 1.00
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 2.77 3.51 3.50 4.47 4.66 4.83
      PERd % 171 168 168 172 169 176
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.990 0.990 0.990 0.950 0.950 1.00
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 253 233 233 256 218 254
      Pdh kW 2.65 3.28 3.28 5.37 5.26 5.38
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.990 0.990 0.990 0.930 0.940 0.930
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.00 0.680 0.220 0.910 0.550 0.580
Pump Main Zone Ονομαστική μονάδα ESP (*RLQ*C*) Θέρμανση kPa 48.6 (6.000), 51.9 (7.000) 39.5 (6.000), 42.3 (7.000) 26.4 (6.000), 31.2 (7.000) 18.2 (1.000), 20.7 (2.000) 25.0 (5.000) 25.0 (5.000)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.4 (1), 13.5 (2) 15.9 (1), 15.1 (2)
  Ελάχ. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)      
  Μέγ. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.5 (3), 10.7 (4) 11.3 (3), 10.8 (4)
General LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0 42.0 47.0 47.0 47.0
  Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 61.0 62.0 62.0 64.0 64.0 66.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Μέγ. kW       3.13 (3), 4.10 (4) 4.02 (3), 5.21 (4) 4.33 (3), 5.22 (4)
    Ονομ. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.39 (1), 4.12 (2) 3.77 (1), 4.67 (2)
Sound condition ecodesign and energy label 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.24 (1), 2.61 (3), 3.28 (2), 2.05 (4) 4.22 (1), 2.61 (3), 3.23 (2), 2.07 (4)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa). Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa). Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa). Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa). Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa). Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa).
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)