EHVX11S18CB3V / ERLQ011CAW1 EHVX11S26CB9W / ERLQ011CAW1 EHVX16S26CB9W / ERLQ014CAW1 EHVX16S18CB3V / ERLQ014CAW1 EHVX16S26CB9W / ERLQ016CAW1 EHVX16S18CB3V / ERLQ016CAW1
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,340 1,980 1,980 1,340 1,980 1,340
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 6.08 8.99 8.99 6.08 8.99 6.08
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 76.6 85.1 85.1 76.6 85.1 76.6
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.04 7.40 7.40 5.04 7.40 5.04
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,110 1,630 1,630 1,110 1,630 1,110
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 92.3 103 103 92.3 103 92.3
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 87.4 97.7 97.7 87.4 97.7 87.4
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.32 7.83 7.83 5.32 7.83 5.32
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,170 1,720 1,720 1,170 1,720 1,170
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Έλεγχος απόδοσης 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 3.00 9.00 9.00 3.00 9.00 3.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Ψύξη Ονομ. l/min 33.6 (5), 43.1 (6) 33.6 (5), 43.1 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 37.6 (5), 51.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Αντλία Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 34.2 (7), 35.9 (8) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
    Ψύξη kPa 29.8 (5), 1.30 (6) 29.8 (5), 1.30 (6) 59.2 (5), 27.2 (6) 59.2 (5), 27.2 (6) 55.0 (5), 18.8 (6) 55.0 (5), 18.8 (6)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,740 6,740 7,870 7,870 8,580 8,580
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 95.0 95.0 95.5 95.5 98.3 98.3
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 24.3 24.3 28.3 28.3 30.9 30.9
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 105 105 105 105 93.2 93.2
      Pdh kW 8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 271 271 228 228 271 271
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 359 359 268 268 359 359
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.44 2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,380 5,380 7,250 7,250 8,270 8,270
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 19.4 19.4 26.1 26.1 29.8 29.8
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 156 156 153 153 149 149
      Prated στους -10°C kW 11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 3.98 3.98 3.90 3.90 3.80 3.80
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 162 162 163 163 150 150
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 9.09 9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 113 113 113 113 102 102
      Tbiv °C -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.82 2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) PERd % 93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
      Pdh kW 8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.47 9.47 11.8 11.8 12.3 12.3
      Prated στους 2°C kW 7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 125 125 135 135 136 136
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,630 2,630 3,270 3,270 3,420 3,420
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 23.1 23.1 29.4 29.4 32.6 32.6
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,430 6,430 8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 148 148 141 141 137 137
      Prated στους -22°C kW 10.3 10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Prated στους 2°C kW 9.06 9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 192 192 199 199 199 199
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,950 1,950 2,350 2,350 2,480 2,480
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.02 7.02 8.46 8.46 8.92 8.92
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
      Pdh kW 8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
      Pdh kW 8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      Pdh kW 9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 22.6 22.6 28.4 28.4 32.3 32.3
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 120 120 123 123 119 119
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,260 6,260 7,900 7,900 8,970 8,970
      Prated στους -10°C kW 9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 3.09 3.09 3.16 3.16 3.06 3.06
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 130 130 142 142 125 125
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 172 172 169 169 176 176
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 256 256 218 218 254 254
      Pdh kW 5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.1 (1), 11.7 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 13.8 (1), 13.1 (2) 13.8 (1), 13.1 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Μέγ. kW 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Γενικά LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
  Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Μέγ. kW 3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
    Ονομ. kW 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 3.05 (1), 4.31 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.74 (1), 5.73 (2) 3.74 (1), 5.73 (2)
Sound condition ecodesign and energy label 3.98 (1), 2.72 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.69 (1), 2.29 (2) 3.69 (1), 2.29 (2)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)