EHVX11S26CB9W / ERHQ011BAW1 EHVX11S18CB3V / ERHQ011BAW1 EHVX16S26CB9W / ERHQ014BAW1 EHVX16S18CB3V / ERHQ014BAW1 EHVX16S18CB3V / ERHQ016BAW1 EHVX16S26CB9W / ERHQ016BAW1
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 2,034 1,322 2,034 1,322 1,322 2,034
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 9.25 6.01 9.25 6.01 6.01 9.25
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 82.7 77.8 82.7 77.8 77.8 82.7
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 8.56 5.35 8.56 5.35 5.35 8.56
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,884 1,176 1,884 1,176 1,176 1,884
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 89.3 87.4 89.3 87.4 87.4 89.3
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 87.3 84.3 87.3 84.3 84.3 87.3
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 8.76 5.54 8.76 5.54 5.54 8.76
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,927 1,219 1,927 1,219 1,219 1,927
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Space heating general-=-Other-=-Cdh degradation heating 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 9.00 3.00 9.00 3.00 3.00 9.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Ψύξη Ονομ. l/min 33.6 (3), 43.1 (4) 33.6 (3), 43.1 (4) 36.0 (3), 46.0 (4) 36.0 (3), 46.0 (4) 37.6 (3), 48.0 (4) 37.6 (3), 48.0 (4)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 32.5 (5), 31.5 (6) 32.5 (5), 31.5 (6) 41.6 (5), 38.9 (6) 41.6 (5), 38.9 (6) 46.0 (5), 43.3 (6) 46.0 (5), 43.3 (6)
Αντλία Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 33.0 (5), 36.0 (6) 33.0 (5), 36.0 (6) 43.0 (5), 51.0 (6) 43.0 (5), 51.0 (6) 27.0 (5), 37.0 (6) 27.0 (5), 37.0 (6)
    Ψύξη kPa 30.0 (3), 1.00 (4) 30.0 (3), 1.00 (4) 59.0 (3), 27.0 (4) 59.0 (3), 27.0 (4) 55.0 (3), 19.0 (4) 55.0 (3), 19.0 (4)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 10.4 10.4 11.9 11.9 13.6 13.6
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,400 10,400 11,500 11,500 12,400 12,400
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 93.0 93.0 96.8 96.8 103 103
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 37.4 37.4 41.3 41.3 44.6 44.6
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 109 109 109 109 105 105
      Pdh kW 6.64 6.64 8.59 8.59 9.24 9.24
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 2.72 2.72 2.73 2.73 2.63 2.63
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 3.92 3.92 5.02 5.02 5.56 5.56
      PERd % 137 137 180 180 193 193
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 4.10 4.10 5.02 5.02 5.42 5.42
      PERd % 136 136 184 184 197 197
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 0.950 0.950 0.950 0.950
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 5.22 5.22 6.53 6.53 7.45 7.45
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,159 7,159 8,533 8,533 9,533 9,533
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 25.8 25.8 30.7 30.7 34.3 34.3
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 120 120 131 131 130 130
      Prated στους -10°C kW 11.3 11.3 14.5 14.5 16.1 16.1
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 3.08 3.08 3.34 3.34 3.33 3.33
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 6.10 6.10 7.81 7.81 8.64 8.64
      PERd % 160 160 160 160 153 153
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 3.82 3.82
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 7.63 7.63 9.60 9.60 10.2 10.2
      PERd % 132 132 136 136 130 130
      Tbiv °C -2.00 -2.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 3.31 3.31 3.39 3.39 3.26 3.26
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) PERd % 98.8 98.8 100 100 97.2 97.2
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
      Pdh kW 6.10 6.10 7.97 7.97 8.60 8.60
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.47 2.47 2.51 2.51 2.43 2.43
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.81 9.81 11.5 11.5 12.3 12.3
      Prated στους 2°C kW 7.14 7.14 8.84 8.84 9.33 9.33
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 114 114 124 124 124 124
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,726 2,726 3,182 3,182 3,406 3,406
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 84.0 84.0 78.0 78.0 78.0 78.0
      Pdh kW 7.30 7.30 8.34 8.34 8.62 8.62
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
      Pdh kW 7.12 7.12 9.02 9.02 10.0 10.0
      PERd % 96.0 96.0 95.2 95.2 94.4 94.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.40 2.40 2.38 2.38 2.36 2.36
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      Pdh kW 3.64 3.64 6.21 6.21 6.10 6.10
      PERd % 40.0 40.0 56.4 56.4 50.8 50.8
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.00 1.00 1.41 1.41 1.27 1.27
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 24.1 24.1 32.2 32.2 33.0 33.0
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 113 113 109 109 115 115
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,681 6,681 8,958 8,958 9,160 9,160
      Prated στους -10°C kW 9.99 9.99 12.7 12.7 13.7 13.7
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 2.90 2.90 2.80 2.80 2.96 2.96
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 5.33 5.33 6.60 6.60 7.50 7.50
      PERd % 132 132 121 121 125 125
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 4.42 4.42 4.48 4.48 4.90 4.90
      PERd % 157 157 168 168 178 178
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.950 0.950 1.00 1.00 0.950 0.950
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 221 221 259 259 225 225
      Pdh kW 5.30 5.30 5.42 5.42 5.30 5.30
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.940 0.940 0.930 0.930 0.940 0.940
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 6.35 6.35 6.52 6.52 7.62 7.62
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 15.1 (1), 11.7 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.3 (1), 11.0 (2) 11.3 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.1 (1), 15.1 (2) 16.1 (1), 15.1 (2)
Γενικά LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
  Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.63 (1), 3.24 (2) 2.63 (1), 3.24 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.82 (1), 4.69 (2) 3.82 (1), 4.69 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 4.53 (1), 4.31 (2) 4.53 (1), 4.31 (2) 5.43 (1), 5.08 (2) 5.43 (1), 5.08 (2) 6.16 (1), 5.73 (2) 6.16 (1), 5.73 (2)
Sound condition ecodesign and energy label 3.32 (1), 2.72 (2) 3.32 (1), 2.72 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.29 (2) 2.72 (1), 2.29 (2)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου