Πίνακας προδιαγραφών για EHSXB-B / ERLQ-CV3

EHSXB04P30BA / ERLQ004CAV3 EHSXB08P50BA / ERLQ006CAV3 EHSXB08P30BA / ERLQ006CAV3 EHSXB08P50BA / ERLQ008CAV3 EHSXB08P30BA / ERLQ008CAV3 EHSXB16P50BA / ERLQ011CAV3 EHSXB16P50BA / ERLQ014CAV3 EHSXB16P50BA / ERLQ016CAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,221 1,858 1,263 2,200 1,387 2,394 2,394 2,394
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.473 8.379 5.653 10.000 6.226 10.755 10.755 10.755
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 92 95 89 80 80 76 76 76
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.229 6.796 4.763 8.000 5.091 8.600 8.600 8.600
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 948 1,510 1,068 1,696 1,138 1,921 1,921 1,921
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 120 117 107 106 100 95 95 95
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 103 108 98 99 90 84 84 84
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.753 7.453 5.138 8.105 5.630 9.681 9.681 9.681
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,063 1,654 1,148 1,797 1,256 2,158 2,158 2,158
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A A A A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820      
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.050 0.050 0.050
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.050 0.050 0.050
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.043 0.048 0.048 0.048 0.048 0.105 0.105 0.105
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Έλεγχος απόδοσης 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Ψύξη Ονομ. l/min 12.7 (7), 11.5 (8) 12.9 (7), 13.3 (8) 12.9 (7), 13.3 (8) 12.9 (7), 13.3 (8) 12.9 (7), 13.3 (8) 43.3 (7), 33.5 (8) 46.0 (7), 36.1 (8) 48.1 (7), 37.5 (8)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 13.0 (9), 11.3 (10) 17.4 (9), 16.6 (10) 17.4 (9), 16.6 (10) 22.3 (9), 20.8 (10) 22.3 (9), 20.8 (10) 33.8 (9), 29.8 (10) 42.4 (9), 39.4 (10) 44.0 (9), 42.6 (10)
Pump Pump-=-Pump type Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL Grundfos UPM3 25-75 CHBL
  Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 46.0 (9), 48.0 (10) 40.0 (9), 41.0 (10) 40.0 (9), 41.0 (10) 37.0 (9), 36.0 (10) 37.0 (9), 36.0 (10)      
    Ψύξη kPa 45.0 (7), 48.0 (8) 44.0 (7), 46.0 (8) 44.0 (7), 46.0 (8) 44.0 (7), 46.0 (8) 44.0 (7), 46.0 (8)      
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 4 4 4 5 5 9 10 11
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,069 4,008 4,008 4,575 4,575 8,185 9,676 10,405
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 110 104 104 109 109 101 101 101
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 92.0 98.8 98.8 96.4 96.4 79.2 81.6 82.0
      Pdh kW 2.2 2.6 2.6 3.2 3.2 5.2 6.2 6.6
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) PERd % 236.8 176.8 176.8 223.2 223.2 220.0 220.0 220.0
      Pdh kW 1.6 2.6 2.6 3.2 3.2 5.2 5.2 5.2
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) PERd % 35.6 42.0 42.0 39.2 39.2 48.8 45.2 43.2
      Pdh kW 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 5.7 6.4 6.8
      TOL °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 0.89 1.05 1.05 0.98 0.98 1.22 1.13 1.08
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) Pdh kW 2.9 3.6 3.6 4.3 4.3 7.1 8.4 8.9
      PERd % 50.0 56.8 56.8 53.2 53.2 60.4 60.0 56.8
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-G Condition (-15°CDB/-)-=-Copd 1.25 1.42 1.42 1.33 1.33 1.51 1.50 1.42
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 2.9 3.6 3.6 4.3 4.3 7.1 8.4 8.9
      PERd % 50.0 56.8 56.8 53.2 53.2 60.4 60.0 56.8
      Tbiv °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.25 1.42 1.42 1.33 1.33 1.51 1.50 1.42
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -22°C) kW 3.5 4.4 4.4 5.2 5.2 3.4 4.6 4.9
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) PERd % 150.0 130.4 130.4 147.6 147.6 130.0 128.0 127.6
      Pdh kW 1.4 2.0 2.0 2.4 2.4 3.2 3.8 4.0
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 1.6 3.0 3.0 3.6 3.6 6.1 6.1 6.1
      PERd % 346.0 221.6 221.6 311.6 311.6 302.4 302.4 302.4
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 8.65 5.54 5.54 7.79 7.79 7.56 7.56 7.56
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους 2°C kW 4 5 5 7 7 8 10 10
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 186 149 149 176 176 146 153 154
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,174 1,901 1,901 1,932 1,932 2,637 3,282 3,429
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Tbiv °C 2 2 2 2 2 2 2 2
      PERd % 84.4 91.6 91.6 86.0 86.0 72.8 76.0 71.2
      Pdh kW 4.3 5.5 5.5 6.6 6.6 7.6 9.8 10.3
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.11 2.29 2.29 2.15 2.15 1.82 1.90 1.78
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) PERd % 84.4 91.6 91.6 86.0 86.0 72.8 76.0 71.2
      Pdh kW 4.3 5.5 5.5 6.6 6.6 7.6 9.8 10.3
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) PERd % 150.4 136.4 136.4 148.0 148.0 122.8 128.8 130.0
      Pdh kW 2.8 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 6.3 6.6
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) PERd % 290.4 194.4 194.4 260.8 260.8 235.2 235.2 235.2
      Pdh kW 1.6 2.9 2.9 3.5 3.5 5.4 5.4 5.4
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 81.2 83.6 83.6 84.0 84.0 77.6 76.8 74.0
      Pdh kW 4.2 5.3 5.3 5.4 5.4 9.0 10.9 12.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -7 -7 -7 -4 -4 -7 -7 -7
      Pdh kW 4.2 5.3 5.3 5.8 5.8 9.0 10.9 12.6
      PERd % 81.2 83.6 83.6 94.4 94.4 77.6 76.8 73.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.03 2.09 2.09 2.36 2.36 1.94 1.92 1.84
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Pdh kW 4.1 5.1 5.1 5.1 5.1 9.1 9.8 11.2
      PERd % 65.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.2 65.2 62.8
      WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.64 1.79 1.79 1.79 1.79 1.78 1.63 1.57
    Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 132 126 126 128 128 128 130 127
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,934 3,828 3,828 4,725 4,725 6,345 7,654 8,978
      Prated στους -10°C kW 5 6 6 8 8 10 12 14
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 2.6 3.1 3.1 3.9 3.9 5.4 6.6 7.8
      PERd % 132.4 125.2 125.2 130.0 130.0 132.0 132.0 127.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 1.8 2.1 2.1 2.6 2.6 4.6 4.6 4.9
      PERd % 177.2 163.6 163.6 176.8 176.8 170.4 173.6 178.8
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 262.0 239.6 239.6 239.6 239.6 252.0 258.0 260.8
      Pdh kW 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 5.5 5.5 5.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.7 0.9 0.9 2.4 2.4 1.0 2.5 3.0
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.4 (5), 4.0 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 15.1 (5), 11.7 (6) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
  Ελάχ. kW 2.0 (5), 2.1 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (1), 2.6 (2)  
  Μέγ. kW 5.9 (5), 4.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 15.1 (5), 11.7 (6) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.26 (3), 3.47 (4), 4.53 (1), 3.98 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.95 (1), 7.74 (2), 11.80 (3), 10.40 (4) 14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Ελάχ. kW 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2)      
  Μέγ. kW 4.90 (1), 5.12 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 11.38 (3), 11.00 (4) 14.55 (5), 13.59 (6) 16.10 (5), 15.22 (6)
General LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 39 39 39 39 39 39 39 39
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 61 61 61 62 62 64 64 66
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Μέγ. kW 1.12 (5), 1.44 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.64 (5), 3.25 (6) 3.43 (1), 4.22 (2) 3.83 (1), 4.71 (2)
    Ονομ. kW 0.87 (5), 1.04 (6), 1.49 (3), 0.85 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (5), 3.13 (6), 2.43 (1), 2.35 (2) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.05 (5), 1.41 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 4.55 (5), 4.30 (6) 5.44 (1), 5.10 (2) 6.18 (1), 5.72 (2)
    Μέγ. kW 1.86 (5), 2.04 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 4.53 (5), 4.31 (6) 5.42 (1), 5.09 (2) 6.15 (1), 5.74 (2)
Εσωτερική μονάδα 4.21 (5), 2.85 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.32 (5), 2.72 (6) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.29 (2)
Σημειώσεις EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB
  EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB
  Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 40°C; LW 45°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)