Πίνακας προδιαγραφών για EHSHB-A / ERLQ-CW1

EHSHB16P50AA / ERLQ011CAW1 EHSHB16P50AA / ERLQ014CAW1 EHSHB16P50AA / ERLQ016CAW1
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 2,394 2,394 2,394
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 10.755 10.755 10.755
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 76 76 76
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 8.600 8.600 8.600
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,921 1,921 1,921
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 95 95 95
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 84 84 84
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 9.681 9.681 9.681
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 2,158 2,158 2,158
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.050 0.050 0.050
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.050 0.050 0.050
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.105 0.105 0.105
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.000 0.000 0.000
    Έλεγχος απόδοσης 0.9 0.9 0.9
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 9.0 9.0 9.0
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 33.8 (5), 29.8 (6) 42.4 (5), 39.4 (6) 44.0 (5), 42.6 (6)
Αντλία Pump-=-Pump type Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 9 10 11
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 8,185 9,676 10,405
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 101 100 100
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 79.2 81.6 82.0
      Pdh kW 5.2 6.2 6.6
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) PERd % 220.0 220.0 220.0
      Pdh kW 5.2 5.2 5.2
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) PERd % 48.8 45.2 43.2
      Pdh kW 5.7 6.4 6.8
      TOL °C -20 -20 -20
      WTOL °C 55 55 55
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.22 1.13 1.08
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) Pdh kW 7.1 8.4 8.9
      PERd % 60.4 60.0 56.8
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-G Condition (-15°CDB/-)-=-Copd 1.51 1.50 1.42
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 7.1 8.4 8.9
      PERd % 60.4 60.0 56.8
      Tbiv °C -15 -15 -15
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.51 1.50 1.42
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -22°C) kW 3.4 4.6 4.9
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) PERd % 130.0 128.0 127.6
      Pdh kW 3.2 3.8 4.0
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 6.1 6.1 6.1
      PERd % 302.4 302.4 302.4
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 7.56 7.56 7.56
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους 2°C kW 8 10 10
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 146 144 145
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,637 3,282 3,429
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Tbiv °C 2 2 2
      PERd % 72.8 76.0 71.2
      Pdh kW 7.6 9.8 10.3
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.82 1.90 1.78
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) PERd % 72.8 76.0 71.2
      Pdh kW 7.6 9.8 10.3
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) PERd % 122.8 128.8 130.0
      Pdh kW 4.9 6.3 6.6
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) PERd % 235.2 235.2 235.2
      Pdh kW 5.4 5.4 5.4
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 77.6 76.8 74.0
      Pdh kW 9.0 10.9 12.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -7 -7 -7
      Pdh kW 9.0 10.9 12.6
      PERd % 77.6 76.8 73.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.94 1.92 1.84
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10 -10 -10
      Pdh kW 9.1 9.8 11.2
      PERd % 71.2 65.2 62.8
      WTOL °C 55 55 55
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.78 1.63 1.57
    Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 125 126 125
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,345 7,654 8,978
      Prated στους -10°C kW 10 12 14
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class A++ A++ A++
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 5.4 6.6 7.8
      PERd % 132.0 132.0 127.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 4.6 4.6 4.9
      PERd % 170.4 173.6 178.8
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.9 1.0 1.0
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 252.0 258.0 260.8
      Pdh kW 5.5 5.5 5.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 1.0 2.5 3.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4) 14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Μέγ. kW 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
Γενικά LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 39 39 39
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64 64 66
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Μέγ. kW 2.64 (1), 3.25 (2) 3.43 (1), 4.22 (2) 3.83 (1), 4.71 (2)
    Ονομ. kW 2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)
Εσωτερική μονάδα 4.38 (1), 3.32 (2), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (1), 3.34 (2), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (1), 3.22 (2), 2.44 (3), 3.15 (4)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB
  EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)