Πίνακας προδιαγραφών για ATXB-C / ARXB-C

ATXB25C2V1B / ARXB25C2V1B ATXB25C2V1B / ARXB25C5V1B9 ATXB35C2V1B / ARXB35C2V1B ATXB35C2V1B / ARXB35C5V1B9 ATXB50CV1B / ARXB50CV1B ATXB60CV1B / ARXB60CV1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0 6.4 6.4
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 2.0 2.0 2.0 2.0 6.4 6.4
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25    
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 2.50 3.30 3.30 5.48 6.23
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 148 148 192 192 324 359
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.93 5.93 6.02 6.02 5.93 6.09
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.15 1.15 1.20 1.20 2.26 2.41
      Κατανάλωση kW 0.13 0.13 0.12 0.12    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.02 9.02 9.80 9.80 10.38 10.23
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.16 0.16 0.24 0.24    
      Pdc kW 1.22 1.22 1.60 1.60 2.57 2.94
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.60 7.60 6.80 6.80 7.07 7.76
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.77 0.77 1.03 1.03    
      Pdc kW 2.50 2.50 3.30 3.30 5.48 6.23
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.25 3.25 3.21 3.21 3.19 3.23
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 1.84 2.43 2.43 4.03 4.58
      Κατανάλωση kW 0.37 0.37 0.45 0.45    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.02 5.02 5.37 5.37 4.98 4.98
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 838 838 970 970 1,195 1,311
    Σχέδιο Ρ kW 2.40 2.40 2.80 2.80 3.64 3.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.42 0.42 0.50 0.50 0.69 0.72
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A+ A+ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.13 2.13 2.48 2.48 3.22 3.36
      Ισχύς εισόδου kW 0.88 0.88 1.13 1.13    
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.41 2.41 2.19 2.19 2.76 2.86
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.89 0.89 1.00 1.00 1.33 1.33
      Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.18 0.18    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.40 5.40 5.46 5.46 5.04 4.60
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -14 -14
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.72 1.72 1.99 1.99 2.58 2.71
      Ισχύς εισόδου kW 0.74 0.74 0.94 0.94    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.31 2.31 2.12 2.12 2.43 2.47
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.13 2.13 2.48 2.48 3.22 3.36
      Ισχύς εισόδου kW 0.88 0.88 1.13 1.13    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.41 2.41 2.19 2.19 2.76 2.86
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.02 1.02 1.10 1.10 1.58 1.56
      Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.16 0.16    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.48 6.48 6.69 6.69 6.24 5.63
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.32 0.32 0.36 0.36    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.29 1.29 1.51 1.51 1.92 2.03
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.03 4.03 4.19 4.19 4.52 4.31
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 (2) 8,500 (2) 11,300 (2) 11,300 (2) 18,700 (2) 21,300 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.630 1.750
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (2) 2,150 (2) 2,840 (2) 2,840 (2) 4,712.3 5,367.51
  Μέγ. kW 3.0 3.0 3.8 3.8 6.200 6.500
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,120 1,120 1,411.18 1,511.97
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 5,600 6,000
  Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.3 (2) 3.3 (2) 5.480 (2) 6.230 (2)
  Μέγ. Btu/h 10,200 10,200 13,000 13,000 21,200 22,200
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 2,580 3,270 3,270 5,342.31 5,594.31
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 385 (0.000) 385 (0.000) 514 (0.000) 514 (0.000) 851 (0.000) 964 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.25 (1) 3.25 (1) 3.21 (1) 3.21 (1) 3.22 (1) 3.23 (1)
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 2.0 2.0 2.0 2.0 6.4 6.4
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25    
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35    
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5    
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18    
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου    
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,000 4,100
  Ονομ. Btu/h 9,600 (2) 9,600 (2) 11,900 (2) 11,900 (2) 19,200 (2) 21,800 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,440 3,440 4,130 4,130 5,669.9 6,098.3
  Μέγ. Btu/h 13,600 13,600 16,400 16,400 22,500 24,200.0
  Ονομ. kW 2.8 (2) 2.8 (2) 3.5 (2) 3.5 (2) 5.620 (2) 6.400 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.170 1.200
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,410 (2) 2,410 (2) 3,010 (2) 3,010 (2) 4,838.32 5,493.51
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,120 1,120 1,007.98 1,033.18
  Μέγ. kW 4.0 4.0 4.8 4.8 6.600 7.100
Pto (Thermostat off) W 21.0 21.0 21.0 21.0 28.0 51.6
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.310 0.310 0.290 0.290 0.280 0.280
    Ονομ. kW 0.770 (2) 0.770 (2) 1.030 (2) 1.030 (2) 1.700 (2) 1.931 (2)
    Μέγ. kW 1.050 1.050 1.300 1.300 1.910 2.000
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.110 1.110 1.290 1.290 1.880 2.000
    Ελάχ. kW 0.250 0.250 0.290 0.290 0.240 0.240
    Ονομ. kW 0.700 (2) 0.700 (2) 0.940 (2) 0.940 (2) 1.500 (2) 1.680 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 3.2 3.2 4.7 4.7 6.65 7.46
    Ψύξη A 3.82 3.82 5.5 5.5 7.51 8.52
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°