Πίνακας προδιαγραφών για AHQ-C / AZQS-B(8)V1 UK

AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B UK AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B UK AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B UK AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B UK
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 9.0    
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 9.0    
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25    
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50    
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 511.85 723    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.65 4.60    
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.00 4.50    
      Κατανάλωση kW   0.70    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 6.46 6.45    
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW   0.82    
      Pdc kW 4.10 4.50    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 5.48 5.55    
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW   3.63    
      Pdc kW 6.80 9.50    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.05 2.62    
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00    
      Κατανάλωση kW   1.49    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.26 4.70    
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,332.26 2,800    
    Σχέδιο Ρ kW 6.33 7.60    
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.66 0.40    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A    
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 6.72    
      Ισχύς εισόδου kW   2.36    
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.84 2.85    
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.90 3.00    
      Ισχύς εισόδου kW   0.57    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.49 5.28    
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.80 8.00    
      Ισχύς εισόδου kW   4.09    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.37 1.96    
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.60 6.72    
      Ισχύς εισόδου kW   2.36    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.84 2.85    
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.30 3.50    
      Ισχύς εισόδου kW   0.55    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.38 6.40    
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   1.17    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.40 4.10    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.50 3.51    
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0    
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,120 (0.000) 1,810 (0.000) 2,300 (0.000) 2,159 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B D D B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.03 2.62 2.63 3.01
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   9.0    
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25    
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 106.0 149.0    
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.24 3.62 4.60 4.32
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.46 3.17 3.74 4.55
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι AZQS125B8V1 UK AZQS140B8V1 UK
Σημειώσεις Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
    Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2
    Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
    Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου