Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-C / AZQS-B(8)V1

ADEQ71C2VEB / AZQS71B2V1B ADEQ100C2VEB / AZQS100B8V1B ADEQ125C2VEB / AZQS125B8V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.5 22.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.5 22.0  
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25 0.25  
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 56 58  
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 65 70  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 441 652  
    Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας 5.40 5.10  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.76 3.94  
      Κατανάλωση kW 0.420 0.510  
      EERd 9.03 7.78  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.510 0.710  
      Pdc kW 3.63 4.50  
      EERd 7.16 6.31  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.12 2.96  
      Pdc kW 6.80 9.50  
      EERd 3.21 3.21  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00  
      Κατανάλωση kW 1.15 1.57  
      EERd 4.35 4.46  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,205 2,793  
    Σχέδιο Ρ kW 6.00 7.60  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.25 1.83  
    SCOPnet A A  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.45 2.37  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7  
      COPd (δηλωμένο COP) 2.17 2.84  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.83 2.82  
      Ισχύς εισόδου kW 0.510 0.660  
      COPd (δηλωμένο COP) 5.55 4.28  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.81 4.18  
      Ισχύς εισόδου kW 2.28 2.06  
      COPd (δηλωμένο COP) 1.67 2.03  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.31 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.45 2.37  
      COPd (δηλωμένο COP) 2.17 2.84  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.27 2.93  
      Ισχύς εισόδου kW 0.500 0.550  
      COPd (δηλωμένο COP) 6.55 5.31  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.840 1.040  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.23 4.09  
      COPd (δηλωμένο COP) 3.85 3.94  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.00 0.00  
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (1) 10.8 (1) 13.5 (1)
Pto (Thermostat off) W 3.00 4.00  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.12 2.96 3.89
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.08 2.99 3.91
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι AZQS125B8V1
Σημειώσεις Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου