Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-C / ARXS-L3

ADEQ35C2VEB / ARXS35L3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 12.5
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 12.5
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 60
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 61
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.40
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 209
    Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας 5.70
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.71
      Κατανάλωση kW 0.170
      EERd 10.3
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.230
      Pdc kW 1.83
      EERd 7.86
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.920
      Pdc kW 3.40
      EERd 3.69
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.51
      Κατανάλωση kW 0.480
      EERd 5.25
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,015
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.47
    Σχέδιο Ρ kW 2.90
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.430
    SCOPnet A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.57
      Ισχύς εισόδου kW 1.02
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      COPd (δηλωμένο COP) 2.53
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.19
      Ισχύς εισόδου kW 0.250
      COPd (δηλωμένο COP) 4.67
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30
      Ισχύς εισόδου kW 1.25
      COPd (δηλωμένο COP) 1.84
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.57
      Ισχύς εισόδου kW 1.02
      COPd (δηλωμένο COP) 2.53
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.40
      Ισχύς εισόδου kW 0.240
      COPd (δηλωμένο COP) 5.80
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.360
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.56
      COPd (δηλωμένο COP) 4.35
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 (1)
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 (1)
Pto (Thermostat off) W 0.5000
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.920
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.01
Εσωτερική μονάδα Ναι
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 15.0
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 3.1
Σημειώσεις Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου