Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-C / AZQS-B(8)V1

ACQ71CV1 / AZQS71B2V1B ACQ125CV1 / AZQS125B8V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 9.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 512  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.65  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.30  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 6.99  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.10  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 5.73  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.31  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.31  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,332  
    Σχέδιο Ρ kW 6.33  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.66  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.86  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.90  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.63  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.80  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.38  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.60  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.86  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.30  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.55  
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.40  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.42  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 12.1
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,025 (0.000) 2,010 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.31 3.01
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 13.5
Pto (Thermostat off) W 67.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.05 4.02
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.08 3.96
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°