4MXS68F3V1B 4MXS68F2V1B 4MXS68F3V1B2
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 49 49 49
  Ψύξη Ονομ. dBA 48 48 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Συγκρότημα συστολής 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 5.4 5.4 5.4
  Φορτίο kg 2.6 2.6 2.6
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 53.00 53.00 53.00
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 840 840 840
      Ονομ. rpm 790 790 790
      Χαμηλή rpm 700 700 700
    Θέρμανση Υψ. rpm 780 780 780
      Χαμηλή rpm 300 300 300
      Ονομ. rpm 750 750 750
  Model KFD-380-50-8C KFD-380-50-8C KFD-380-50-8C
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 15.5 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Επεξεργασία Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Μήκος mm 845 845 845
  Βήμα πτερυγίου mm 1.60 1.60 1.60
  Στάδια Ποσότητα 32 32 32
  Τύπου σωλήνα Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8)
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 25 25 25
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
    Ποσότητα 4 4 4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52
    Ποσότητα 2 2 2
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 18 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης)
  Αερίου 2 Εξ.Διάμ. mm 12.7 12.7 12.7
    Ποσότητα 2 2 2
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 60 60 60
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 61 61 61
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 992 992 992
    Ύψος mm 797 797 797
    Βάθος mm 390 390 390
  Μονάδα Πλάτος mm 936 936 936
    Βάθος mm 300 300 300
    Ύψος mm 735 735 735
Συμπιεστής Έξοδος W 1,380.0 1,380.0 1,380.0
  Type 2YC45DXD#C 2YC45DXD#C 2YC45DXD#C
Περίβλημα Colour Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Έλεγχος απόδοσης Method Με σύστημα Inverter   Με σύστημα Inverter
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 63 63 63
  Μονάδα kg 58 58 58
Ανεμιστήρας Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη Στάνταρ A 0.16 0.16 0.16
      Υψ. A 0.20 0.20 0.20
      Χαμηλή A 0.10 0.10 0.10
    Θέρμανση Υψ. A 0.16 0.16 0.16
      Χαμηλή A 0.03 0.03 0.03
      Στάνταρ A 0.14 0.14 0.14
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 576 576 576
      Υψ. m³/min 46.4 46.4 46.4
      Χαμηλή m³/min 16.3 16.3 16.3
      Ονομ. cfm 1,571 1,571 1,571
      Υψ. cfm 1,638 1,638 1,638
      Ονομ. m³/min 44.5 44.5 44.5
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 43.5 43.5 43.5
      Ονομ. m³/min 49.4 49.4 49.4
      Χαμηλή cfm 1,536 1,536 1,536
      Ονομ. cfm 1,744 1,744 1,744
      Υψ. m³/min 52.7 52.7 52.7
      Υψ. cfm 1,861 1,861 1,861
  Κατανάλωση ρεύματος Ψύξη Στάνταρ W 58 58 58
      Υψ. W 70 70 70
      Χαμηλή W 36 36 36
    Θέρμανση Χαμηλή W 10 10 10
      Υψ. W 55 55 55
      Στάνταρ W 48 48 48
  Τύπος Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.65 0.65 0.65
  Τύπος FVC50K FVC50K FVC50K
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για τροφοδοσία ισχύος Remark 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης)
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 20 20
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~
Current Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 8.3 6.2 8.3
    Θέρμανση A 8.3 6.2 8.3
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Συνδέσεις καλωδιώσεων For connection with indoor Ποσότητα   4