Θα ήθελα να ενεργοποιώ ή απενεργοποιώ τις LED στην πύλη δικτύου μου.

Οι LED της πύλης δικτύου δεν ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται έτσι απλά.